Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 29,049     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 ... 581» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Margje Wiekel
 
11

Woerden en omstreken:
Voor details: zoom in: tot 200%
Betreft o.a. de voormalige/ huidige buurtschappen/ of verdwenen plaatsen:
Reijerscop, Laag-Nieuwkoop, Achthoven, enz
 
12

 
13

Geregistreerd 10 mei 1860
 
14

Kinderen begraven te Stavenisse door Isaac Priem. Hierbij wordt de naam van het kind niet vermeld.
 
15

 
16

Kind van Izaak Priem in november 1731
 
17

Kind van Izaak Priem 5-5-1734
 
18

Kind van Izaak Priem 16-10-1736
 
19

Kind van Izaak Priem 2-3-1737
 
20

Kind van Izaak Priem 10-5-1738
 
21

Kind van Izaak Priem 14-3-1742
 
22

Overgebragt bij Pieternella Priems, weduwe wijle Mr Corn: Hutspot, geassisteert met sr Aernout vande Saack
haere gekomen voogt in dese, ten overstaen van Hector Janse Cock, als oom en voogt over de onmondige weesen van ’s vaders sijde
te dorpshuijse van Poortvliet op den 8e. april 1699.
Present ‘t volle Collegie van wees meesteren Demptis? van Sierevelt

Staat ende Inventaris
Die overbrengende is Pieternella, Priems, wed. van Mr Cornelis Hutspot ende dat van de goederen, die jegenwoordigh int sterffhuijs sijn bevonden, ten behoeve vande vier kinderen bij de voorn: Mr Hutspot
geprocureert, te weten
Dingeman out 19 jaren, Marinus out 17 jaren, Pieter out elff jaer, ende Neeltje Hutspot out 15 jaren, voorde eene helft ende de voorsn: wed:e
voorde andere helft, gestelt in pouden schellt. en. ?

Baten.
Eerst de huijs staende alhier inde Wingaert strate tusschen
de huijsinge van Willem Weerdenburgh en Marinus Batenburgh
daer de wed. tegenwoordigh in woont,
getaxeert op paeijen? als de koopen op
£ 66:13:9
 
23

Een weijde in Engelaarsdijck groot
Drie gemeten en 6 roeden getaxeert
… op vijftig Pont komt: £ 55:16:0

Nog een weijde gelegen int Spacht?
Op Passengragt? Groot 2 morgen 211 roeden
… getaxeert op tien pont ….
£ 27:0:9

Marinus Prs Hoecke is nogh debit over reste van de koop van de
schuijre, staende aen de strate naer den Scherpenissedijck te gaen .
de somme van £ 8:0:0

Daer is in den boedel ee hofje, liggende aen ’t Westeijnde vant dorp,
tussche de Erve van Will: Meuse ende Marinus Batenburgh
getaxeert op £ 6:13:9

De meubilaire goedere sijn met den voogt Hector Janse Kock
oom vande weesen bij overlegh
getaxeert op drie hondert gulden £ 50:0:0

De winckelwaren mede getaxeert op £ 50:0:0
 
24

De boeckschulden bedragen bij overlegt, de somme van £ 27:17:4

Tomas Danielse debet de pagt van twee gemeten 211 roeden weijde
verschenen bamis? 1698 £ 3:3:0

De baten van desen Boedel bedragen tweehondert vijffentnegentigh pont drie schellt: agt ….
£ 295:3:8

Lasten tegen de baeten.

Sr Nicolaes Stoop komt over winckelware £ 21:9:9

Sr Nicolaes van Teijlingen komtte oorsaeck als boven £ 19:18:0

Sr ...... van Ackere komt te oorsaecke als boven £ 9:18:8

Anna Monij komt als boven 7:1:10:
 
25

Sr Jan Radeus komt als boven £ 1:16:11
Sr Nicolaes Pietersz kont alsboven £ 29:0:9
De wed. van Antonij de Graeff komt mede als boven £ 4:3:0
Engel Gastelaer komt als boven 10:18:4
Sr Boende over linne touwe … £ 0:11:4
Jan Schoe ove Potten en pannen £ 0:11:0
Lareij vere over taback £ 1:10:0
Wille de Meije over leveringe van kouse komt £ 3:0:0
Juffr. Clara Lodevikus kont over winckelware £ 5: 3:9
Sr Justinus van Heel komt over asijn £ 1:9:0
Sr Spoor over geleverde biere komt nogh £ 0:15:0
 
26

Jacob Priem over geleverde boter £ 8:0:0

Marinis van Atte komt over geleende gelde £ 7:0:0:0

d'Hr secretaris Spruijt komt de huijssckattinge vant huijs vooren in bate gebragt, over het jaer 1698
ƒ 1:8:0

Een komt t'vroomgelt 1698 vande twee gemeten 211 roede vroone, voorn gebragt. £0:16:8

De twee …. gemet dato 1698. van de 2 morgen 211 roeden ende 3 morgen 6216 roeden weije vooren in de bate gebragt komt d'hr secretaris Spruijt nogh sijnde te somme van £ 2:2:7:

De Pagtes van de gemeene lants middele komen tot april 1699. nogh £ 3:10:0

De weese van Piete Sanninck komt nogh pe reste vant huijs voorn in de bate gebragt £ 40:5:2
 
27

Cornelis Kloet komt ove leveringe van turf £ 3:0:0

Sr Johan Bernaert ove stoffatie vande winckelware £ 1:6:8

De lasten bedragen. £ 184:10:2

Dewelcke afgetrocken vande baeten komt den Boedel te goet. £ 110:13:6

Naert opstellen deser, soo is Hector Janse Kock, als oom vande weese geaccordeert met de
weduwe geassisteert, met Aernout Saack, op approbatie van de heere weesmeesteren, dat de
voorn: weduwe aen haer sal behouden alle de schade ende bate inden boedel bevonden,
ende voorts de vier weeskinderen voorn. genoemt, sal onderhouden, in loffelijcke onderhoudinge naer hare staat, zieck ende gesont, kleden ende ree?,
school gaen leeren lesen schiijve en alles tot dat deze sal gekomen sijn tot den ouderdom van twintigh jaren, ende alsdan als deze kint uijt reijcken ende betaelen voor haer vaders goet, een somme van twee pont Vlaamsch verter van de eene kints portie opt andere, alles onde verbant als na regten.
Ende is het selve accoort bij weesmeesteren geapprobeert, datum ende te presentie als int hooft van desen.
 
28

Bron: Minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen, 1701-1738 Stavenisse blad 6
https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/deeds/63cc2a8d-d6ab-b678-37e7-c76e2377fa7f

Colvit ses stav 1704 J L dob
Staat scheidinge ende deelinge van de goederen naargelaten bij Cornelia Priems welke goederen gedeelt zijn bij Jan Houk als in Huwelijk hebbende Pieternella Priems.
Zuster van gem:e Cornelia Priems voor den derde part en de ondersz: weesmeesteren van Stavenisse wegens de naargelaten werden, geprocreert bij Jacob Priem en Elisabeth Priem zal:r voor twee derde parten.
Goederen welke aenbedeelt zijn Jan Houk, als in Huwelijk hebbende Pieternella Priems.
Een Codde keurs
een sersje keurs.
Een swarte mantel
Een sertje Mantel
Een Calemink stoklijff
twee Blauwe schorten

 
29

nog een blauw en een witte schorte.
twee ceuken
vijff hembden
vier trekmussen
vier andre mussen
drij onderbroekken
twee servetten.
twee halsdoekken
een paer swarte wanten.
Een kasse met flessen en schotels
twee paer schoenen
Een paer Muilen.
twee Gouwe perdanten
Een ijser met gouwe stikken

Goederen welke aenbedeelt zijn de kinderen geprocreert bij Jacob Priem en Ellisabeth Priem: Zal:r

Eenig krip tot een Mantel
Calemink tot een keurs
Een Blauw keurs
Een swarte wagte
Een Caleminke Mantel
Een stoffe mantel
Een serlij keurs
Een groen serlij Stiklijff
drij swarte schorten
Een swarte Cappe
Een paer sersj mouwen
twee Neusdoekken


 
30

vier blauwe Schorten
Nog twee blauwe en twee witte
twee Caleminke ceukkes
twee andre ceuken
tien hembden
8 trekmutsen.
8 andre.
6 onderbroekken.
Drij halsdoekken.
twee tafelakens
Een paar swarte Cousens.
Een paer swarte wanten
Een paer mouwen

Een koeije N: B: Ingeval dese koeije quam te sterven ofte verongelukken, belooft Jan


Houk de waerde van dien t restitueëren aen de voorn: kinderen.
Nog belooft den zelven uijtte keeren aen de voorn: weesen £ -:19:3 Pond vla
Een kerkboek met silver beslag.
Een Gouwe Naalde
Een zilver ijser
Een Gouwen Steenrink
Een gouwen doorlugtigen rink
Een paer zilvere gespen
twee Gouwe spellen.
drij silverve knooptjes

Aldus gedaen ende gedelt binnen Stavenisse
 
31

den 30:e Junij 1704 ten Huise van Jan Houk, voorn t’ oirkonde geteikent

 
32

Albertus Gerardus van Haasteren
 
33

Maria Gezina Ebbing
 
34

Adriaan van der Werf
 
35
1
1
Registratie van de doop van Arie Vieveen. Doop inschrijving niet te vinden in de doopboeken van Veur.
De Regtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage
 
36
10
10
idem
 
37
11
11
 
38
2
2
In de Rooms Catholieke gemeente van Veur is geen doopinschrijving te vinden.
Aldus de verklaring van de Schout van Veur, d.d. 23-12-1822.
 
39
3
3
 
40
4
4
Vermelding van 6 getuigen: Jacob Vieveen, Jan Vieveen, Jasper Bentvelsen, Cornelis Bentvelsen, Jacob van der Kleij en Jacobus van Veen.
 
41
5
5
Verklaring van de getuigen.
 
42
50 jarig huwelijk advertentie
Aarnoudse Dommele
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
43
6
6
idem
 
44
7
7
idem
 
45
8
8
idem
 
46
9
9
Legalisatie van de verklaringen door de Rechtbank
 
47
Aangifte diefstal
Aangifte diefstal
Belinda Maria van Haastrecht
 
48
Aangifte van overlijden
Aangifte van overlijden
Leuntie Kortekaas
 
49
Aangifte van overlijden
Aangifte van overlijden
Wijntie Kortekaas
 
50
Aangifte van overlijden
Aangifte van overlijden
Wijntie Kortekaas
 

    1 2 3 4 5 ... 581» Volgende»