Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 243     » Zie Galerij

    1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
7

 
8

 
9

 
10

Geregistreerd 10 mei 1860
 
11
50 jarig huwelijk advertentie
Aarnoudse Dommele
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.)
 
12
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
 
13
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Gedateerd 18-10-1806
 
14
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Comparanten: Cornelia van Antwerpen en Cornelis van Haastregt(de oudste)
 
15
Akte van uitkoop
Akte van uitkoop
Medecomparanten: Jacob van Haastregt, Jasper van Haastregt, Pieter van Haastregt, Cornelis van Haastregt en Arie Bunnik (echtgen. van Cornelia van Haastregt)
 
16
Ansigt 1
Ansigt 1
Huis iets links van het midden (achter de 2e persoon van links)
Datering rond 1906
 
17
Ansigt 2
Ansigt 2
Pand links in de hoek
Datering rond 1930
 
18
Ansigt 3
Ansigt 3
Het pand
Datering rond 1997
 
19
Artikel
Artikel
Oudheidkundige Kring: De Vier Ambachten
 
20
Artikel
Artikel
Over bidprentje
 
21
Artikel
Artikel
Jacobus Viereck
 
22
Artikel
Artikel
vervolg
 
23
Artikel
Artikel
Ondertrouw ouders Jacobus
 
24
Bezittingen van Jacob Priem
Bezittingen van Jacob Priem
1832
 
25
Boedelopgave
Boedelopgave
Geregistreerd

solt. 6 stuijv J Huijge 1700

Overgebragt bij Frans van Dommelen op den 8e april 1700. ten overstaen van de Heren weesmeesteren op approbatie van de vrienden.

Staet en Inventaris van de goederen die Paulijna Tintelaer in haer leven wettige vrou van Frans van Dommelen met de doot heeft ontruijmt ende nagelaten, om daer uijt te rekenen wat desselfs weesen met namen.

Baten.
Het huijs is waerdig £ 60:0:0
Het wevers gereetschap altemael £ 7:0:0
De beddinge met hare toe behooren £ 5:0:0
De kasse en de vrouwe kleeren en het linne £ 6:0:0

Somma £ 78:0:0


Overzicht van de baten
 
26
Boedelopgave
Boedelopgave
Transport £ 78:0:0

verders alle den inboel £ 3:0:0

Nt? zoo der iets quam van den boedel van Jan Korn. Tintelaer zal wesen half en half
Memorie £ 81:0:0

De baten bedraegen ter s:ma van £ 81:0:0 vls.

Lasten.

Eerstelijk debet aen Kornes en Domis Tintelaer £ 12:0:0
Aen Marns Aelbregtse £ 2:10:0
Aen Korn. Pelle £ 0:8:4
Aen Pieterr Vrougop £ 2:1:8
Aen Jacobus vander Das £ 2:10:0
Aen Mar. Braem £ 1:0:0
Aen Lijsbet Gilles £ 3:0:0

£ 23:10:10
 
27
Boedelopgave
Boedelopgave
Transport £ 23:10:10

Aen Baerent Kortoone ƒ1 2„6„8
Leendert Hutspot £ 2:6:8
Mr Valyntijn £ 1:0:0
Aen Jacob Kanter £ 0:16:8
Aen den bailliu van Diest £ 3:0:0
Staet te betalen op't huijs £ 16:13:4
£ 48:7:6

De lasten bedraegen £ 48:7:6
En de baten hier vooren bedragen £ 81:0:0
Afgetrocken de lasten blijft Zuijver £ 32:12:6 Vlms

Aldus gedaen ten daege alsvooren en je konditie dat den voorsz. Frans van Dommelen de voorsz. kinderen zal onderhouden in eten, drinken, kleden, reden ziek en gesond, school laten gaen enz, en dat voor den tijd van een jaer en als deselve kinderen zullen gekomen zij tot bejaertheit.
 
28
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
Dit album wordt aan gewerkt, en is even een probeersel
 
29
Eigendommen
Eigendommen
Pieter van Dommelen
 
30
Eigendommen
Eigendommen
Huis 1a
 
31
Eigendommen
Eigendommen
Huis 1b
 
32
Eigendommen
Eigendommen
Huis 1c
Fotocollectie Archief Tholen
 
33
Eigendommen
Eigendommen
Bouwland 2a
 
34
Eigendommen
Eigendommen
Bouwland 2b
 
35
Eigendommen
Eigendommen
Bouwland 3a
 
36
Eigendommen
Eigendommen
Bouwland 3b
 
37
Eigendommen
Eigendommen
Tuin 4a
 
38
Eigendommen
Eigendommen
Tuin 4b
 
39
Gevangenis
Gevangenis
Cornelis Priem i.v.m. openbaar geweld tegen bedienende beambte
 
40
Gevangenis
Gevangenis
Gerardus Priem i.v.m. openbare dronkenschap
 
41
Herberg Witsenburg
Herberg Witsenburg
Rond 1850
 
42
Huis koop
Huis koop
In Cam Exmite van dese nrvenstaende conditie is het voorn: (haf)huijs en Erve 73 gelevert bij Pieter van Dammele en dat aan en ten behoeve van G. van Dommele de ten desen melde present sijnde het selve in Eigendom verklaarde te accepteren
actum den 21e Maart 1770
present Johannis Slaaij en Jacob Rijnborgh schepenen,


Conditie en voorwaarden naas den Inhoude aan de welke Pieter van Dommele bekent vercogt En Gillis van Dommele bekent gecogt te hebben.
Een huijs en Erve staande Engelegen over de Kaaij tusschen de huijsen van H:k van den Berg en den wedw: van Pieter Janse Overbeke als meede een hof gelegen op de Cuneé van den groot 83¼ Roeden tusschen de hoven van Adriaan Goedegebuur En Jan Goedegebeur

De ongedaen? op desen vercaat? vallende soo ene 40 penn. bodt Leverante en briefgelt, het schrijven en Registreren deser niets uytgesondert.
Soo binnen als buyten de vierschaar sal door den cope moeten betaalt worden.
met het voorsch huijs en erve benevens den hof zal volgen al het geene aardt en nagelvast daaraan en in is so als ook bij het huijs zal volgen de boorden in de schouw, betstede en spinde.
En voorts met zodanige vrij en onvrijheden als daarop van outs sij horende
en gehoorende het voorsthuijs, Erve en hof zal aan den cooper werden gelevert vrij en onbelast aan alle .. en Crotien en verbanden.
Den cooper koomt op den eijgendan, aan desen Sijnen coop terstont en opt gebruijk meede terstont.


En klaetbelaat? en e huijsschatting en Clappergelt 1770 En Erfpagt van dat het op de Cuxe landen 1769 en soo vervolgens.
Op voorstel Conditie is het voornoemde huijs En Erve benevens den hof saamen gecogt en vercogt voar de somme van tagtig Ponden Vls. welk capitaal op het voortl. Huijs, erve en hof sal blijven staan dag sal den cooper Intrest betaalen a 7? Ponden sjaars.
Ingaande met het dien der leverante en geduurende tot de valle betaalinge toe.
Aldus gedaan en gepasseert binnen St Annalant den 21 Maart 1770
(onderstant) mij Present Jan Amijs sec


Cam fax? eerde naar
Van den genoemde schepenen, Ptr. van Dommelen wel toen bekende …van het nevenstaande Capitaal Cum … … voldaen en betaelt werden … dien …
den 24 april 1773.

Maarten Bal
Pieter Gaakeer
 
43
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
Jan van Dommele koopt een huis, schuur en erf, ten westen van de Keethil te Sint Maartensdijk
 
44
Huis koop 2-11-1797
Huis koop 2-11-1797
 
45
Huis verkoop
Huis verkoop
Adrianus Nicolaas van Haastrecht 2
 
46
Huis verkoop
Huis verkoop
Koot van Haastrecht 1
 
47
Huis verkoop
Huis verkoop
Koot van Haastrecht 2
 
48
Huis verkoop
Huis verkoop
Koot van Haastrecht 3
 
49
Huis verkoop 1
Huis verkoop 1
Verkoop van huis, erf en moestuin, gelegen Ruigenhilsche Droogendijk, onder Willemstad
 
50
Huis verkoop 2
Huis verkoop 2
 

    1 2 3 4 5 Volgende»