Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Weeskamer


Treffers 1 t/m 50 van 119     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Info   Verbonden met 
1

Overgebragt bij Pieternella Priems, weduwe wijle Mr Corn: Hutspot, geassisteert met sr Aernout vande Saack
haere gekomen voogt in dese, ten overstaen van Hector Janse Cock, als oom en voogt over de onmondige weesen van ’s vaders sijde
te dorpshuijse van Poortvliet op den 8e. april 1699.
Present ‘t volle Collegie van wees meesteren Demptis? van Sierevelt

Staat ende Inventaris
Die overbrengende is Pieternella, Priems, wed. van Mr Cornelis Hutspot ende dat van de goederen, die jegenwoordigh int sterffhuijs sijn bevonden, ten behoeve vande vier kinderen bij de voorn: Mr Hutspot
geprocureert, te weten
Dingeman out 19 jaren, Marinus out 17 jaren, Pieter out elff jaer, ende Neeltje Hutspot out 15 jaren, voorde eene helft ende de voorsn: wed:e
voorde andere helft, gestelt in pouden schellt. en. ?

Baten.
Eerst de huijs staende alhier inde Wingaert strate tusschen
de huijsinge van Willem Weerdenburgh en Marinus Batenburgh
daer de wed. tegenwoordigh in woont,
getaxeert op paeijen? als de koopen op
£ 66:13:9
 
2

Een weijde in Engelaarsdijck groot
Drie gemeten en 6 roeden getaxeert
… op vijftig Pont komt: £ 55:16:0

Nog een weijde gelegen int Spacht?
Op Passengragt? Groot 2 morgen 211 roeden
… getaxeert op tien pont ….
£ 27:0:9

Marinus Prs Hoecke is nogh debit over reste van de koop van de
schuijre, staende aen de strate naer den Scherpenissedijck te gaen .
de somme van £ 8:0:0

Daer is in den boedel ee hofje, liggende aen ’t Westeijnde vant dorp,
tussche de Erve van Will: Meuse ende Marinus Batenburgh
getaxeert op £ 6:13:9

De meubilaire goedere sijn met den voogt Hector Janse Kock
oom vande weesen bij overlegh
getaxeert op drie hondert gulden £ 50:0:0

De winckelwaren mede getaxeert op £ 50:0:0
 
3

De boeckschulden bedragen bij overlegt, de somme van £ 27:17:4

Tomas Danielse debet de pagt van twee gemeten 211 roeden weijde
verschenen bamis? 1698 £ 3:3:0

De baten van desen Boedel bedragen tweehondert vijffentnegentigh pont drie schellt: agt ….
£ 295:3:8

Lasten tegen de baeten.

Sr Nicolaes Stoop komt over winckelware £ 21:9:9

Sr Nicolaes van Teijlingen komtte oorsaeck als boven £ 19:18:0

Sr ...... van Ackere komt te oorsaecke als boven £ 9:18:8

Anna Monij komt als boven 7:1:10:
 
4

Sr Jan Radeus komt als boven £ 1:16:11
Sr Nicolaes Pietersz kont alsboven £ 29:0:9
De wed. van Antonij de Graeff komt mede als boven £ 4:3:0
Engel Gastelaer komt als boven 10:18:4
Sr Boende over linne touwe … £ 0:11:4
Jan Schoe ove Potten en pannen £ 0:11:0
Lareij vere over taback £ 1:10:0
Wille de Meije over leveringe van kouse komt £ 3:0:0
Juffr. Clara Lodevikus kont over winckelware £ 5: 3:9
Sr Justinus van Heel komt over asijn £ 1:9:0
Sr Spoor over geleverde biere komt nogh £ 0:15:0
 
5

Jacob Priem over geleverde boter £ 8:0:0

Marinis van Atte komt over geleende gelde £ 7:0:0:0

d'Hr secretaris Spruijt komt de huijssckattinge vant huijs vooren in bate gebragt, over het jaer 1698
ƒ 1:8:0

Een komt t'vroomgelt 1698 vande twee gemeten 211 roede vroone, voorn gebragt. £0:16:8

De twee …. gemet dato 1698. van de 2 morgen 211 roeden ende 3 morgen 6216 roeden weije vooren in de bate gebragt komt d'hr secretaris Spruijt nogh sijnde te somme van £ 2:2:7:

De Pagtes van de gemeene lants middele komen tot april 1699. nogh £ 3:10:0

De weese van Piete Sanninck komt nogh pe reste vant huijs voorn in de bate gebragt £ 40:5:2
 
6

Cornelis Kloet komt ove leveringe van turf £ 3:0:0

Sr Johan Bernaert ove stoffatie vande winckelware £ 1:6:8

De lasten bedragen. £ 184:10:2

Dewelcke afgetrocken vande baeten komt den Boedel te goet. £ 110:13:6

Naert opstellen deser, soo is Hector Janse Kock, als oom vande weese geaccordeert met de
weduwe geassisteert, met Aernout Saack, op approbatie van de heere weesmeesteren, dat de
voorn: weduwe aen haer sal behouden alle de schade ende bate inden boedel bevonden,
ende voorts de vier weeskinderen voorn. genoemt, sal onderhouden, in loffelijcke onderhoudinge naer hare staat, zieck ende gesont, kleden ende ree?,
school gaen leeren lesen schiijve en alles tot dat deze sal gekomen sijn tot den ouderdom van twintigh jaren, ende alsdan als deze kint uijt reijcken ende betaelen voor haer vaders goet, een somme van twee pont Vlaamsch verter van de eene kints portie opt andere, alles onde verbant als na regten.
Ende is het selve accoort bij weesmeesteren geapprobeert, datum ende te presentie als int hooft van desen.
 
7

Bron: Minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen, 1701-1738 Stavenisse blad 6
https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/deeds/63cc2a8d-d6ab-b678-37e7-c76e2377fa7f

Colvit ses stav 1704 J L dob
Staat scheidinge ende deelinge van de goederen naargelaten bij Cornelia Priems welke goederen gedeelt zijn bij Jan Houk als in Huwelijk hebbende Pieternella Priems.
Zuster van gem:e Cornelia Priems voor den derde part en de ondersz: weesmeesteren van Stavenisse wegens de naargelaten werden, geprocreert bij Jacob Priem en Elisabeth Priem zal:r voor twee derde parten.
Goederen welke aenbedeelt zijn Jan Houk, als in Huwelijk hebbende Pieternella Priems.
Een Codde keurs
een sersje keurs.
Een swarte mantel
Een sertje Mantel
Een Calemink stoklijff
twee Blauwe schorten

 
8

nog een blauw en een witte schorte.
twee ceuken
vijff hembden
vier trekmussen
vier andre mussen
drij onderbroekken
twee servetten.
twee halsdoekken
een paer swarte wanten.
Een kasse met flessen en schotels
twee paer schoenen
Een paer Muilen.
twee Gouwe perdanten
Een ijser met gouwe stikken

Goederen welke aenbedeelt zijn de kinderen geprocreert bij Jacob Priem en Ellisabeth Priem: Zal:r

Eenig krip tot een Mantel
Calemink tot een keurs
Een Blauw keurs
Een swarte wagte
Een Caleminke Mantel
Een stoffe mantel
Een serlij keurs
Een groen serlij Stiklijff
drij swarte schorten
Een swarte Cappe
Een paer sersj mouwen
twee Neusdoekken


 
9

vier blauwe Schorten
Nog twee blauwe en twee witte
twee Caleminke ceukkes
twee andre ceuken
tien hembden
8 trekmutsen.
8 andre.
6 onderbroekken.
Drij halsdoekken.
twee tafelakens
Een paar swarte Cousens.
Een paer swarte wanten
Een paer mouwen

Een koeije N: B: Ingeval dese koeije quam te sterven ofte verongelukken, belooft Jan


Houk de waerde van dien t restitueλren aen de voorn: kinderen.
Nog belooft den zelven uijtte keeren aen de voorn: weesen £ -:19:3 Pond vla
Een kerkboek met silver beslag.
Een Gouwe Naalde
Een zilver ijser
Een Gouwen Steenrink
Een gouwen doorlugtigen rink
Een paer zilvere gespen
twee Gouwe spellen.
drij silverve knooptjes

Aldus gedaen ende gedelt binnen Stavenisse
 
10

den 30:e Junij 1704 ten Huise van Jan Houk, voorn t’ oirkonde geteikent

 
11
1
1
Registratie van de doop van Arie Vieveen. Doop inschrijving niet te vinden in de doopboeken van Veur.
De Regtbank van eerste aanleg te 's-Gravenhage
 
12
10
10
idem
 
13
11
11
 
14
2
2
In de Rooms Catholieke gemeente van Veur is geen doopinschrijving te vinden.
Aldus de verklaring van de Schout van Veur, d.d. 23-12-1822.
 
15
3
3
 
16
4
4
Vermelding van 6 getuigen: Jacob Vieveen, Jan Vieveen, Jasper Bentvelsen, Cornelis Bentvelsen, Jacob van der Kleij en Jacobus van Veen.
 
17
5
5
Verklaring van de getuigen.
 
18
6
6
idem
 
19
7
7
idem
 
20
8
8
idem
 
21
9
9
Legalisatie van de verklaringen door de Rechtbank
 
22
Johanna Sijs
Johanna Sijs
Register van weesakten, met alfabetisch register, 1734-1796 Stavenisse pag 227
https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/deeds/0fa2cefb-1ce6-4bae-99eb-452d7df4d78a
 
23
Notariλle registratie
Notariλle registratie
 
24
Testament
Testament
1696 Testament opgemaakt voor Jacob Priem na het overlijden van zijn 1e vrouw Meertijntje Jandr. Nalatende 4 kinderen, 1 kind, Jacob, is waarschijnlijk vroeg daarna overleden.
 
25
Testament
Testament
 
26
Testament
Testament
J Weeksteen timmerman

1788 D’ 17 Dec Solst Twaalf C. V. Hemert 1788

Staat en Inventaris Mitsgaders Presatie en extimatie gedaan en op gemaken door Danker Roozemond als schepen van Stavenisse,
wegens de goederen, Actien en Crediten van Johanna Zys vrou van Izack Priem die alhier op den 11 Juni 1782 met ter dood ontruijmt en Naargelaten en bij heb op en aan geven van den hier vooren genoemden Izack Priem
En is dezen gedaan en opgemaken op den 15 december 1788 bij gesteld in Ponden Schellingen en grooten Vlaams.

Een Kamne net kont voor Elf £ 1:10:0
Een stoffe mantel £ -:14:6
Een Blauwe hogties mantel £ -:9:-
5 geblomde mantel £ -:2:5
Een Zwaarte ?? £ 1:8:-
2 Roode Kuessen £ 1:6:8
1 Bruijne damast dito £ -:11:-
1 Zwaarte grijn dito £ -:9:6
3 Baaije dito £ 1:-:-
Setse dito £ 1:3:-
1 Zwarte Fiaalle £ -:-:3
1 stiklijf £ -:-:4
_____
£ 11:3:8
 
27
Testament
Testament
Trans port f 11: 3:8
2 Blauwe taarlinge schorte £ -:-:12
& Roode taarlinge dito £ -:1:12
2 geblomde dito £ -:-:13
2 wolle dito £ -:-:9
12 hemden zoo ouwe als Nieuwe £ 3:5:-
2 hemtrokken £ -:-:9
9 witte onder mussen £ -:4:6
18 witte met kanten als met weese £ 2:2:-
5 witte halsdoeken £ -:-:15
2 witte Bueker £ -:-:2
4 Roode halsdoeken £ -:-:11
2 kaphoeden £ -:-:5
5 paar kousen £-:-:8
5 paar Moffen en wanten £ -:-:8
1 paar schoene En 1 paar muijllon £ -:-:9
Een kerk boek met zilver beslaage £ 1:2:-
Een zilver Eijzer met goude krulle £ 2„5-
Een Rees Roode caarlen met een Goud sloot £ -:3:15
2 Goude Ringen £ 2:4:-
1 paar goude bellen. £ -:-:14
1 paar zulver gespen. £ -:-:9
1 sulver punt aakt £ -:-:4
1 zulver vingerhoed £ -:-:1
1 zulver snuf doost £ -:-:7
Een scheere met een zulver kitten £ -:-:8
_______
£ 35:-:2

 
28
Testament
Testament
Lasten tegen de vooren staende Baaten
dood schult
Een greijne dood kiste £ 1:6:6
Van taf te leggen, grafdelven, luijjen burtie en kleet £ 2:-:4
Voor het maal
Een vat bier £ -:85:10
34 pond hamme £ 1:14:-
28 pond stokvis £ -:14:6
12 pond Reijs £ -:6:-
Aan Brood £ -:11:-
Aan Kaas £ -:5:-
Aan booter Kandeij ter Et: £ -:11:6
Aan Tabak en Puijpen £ -:2-
Aan Jannever £ -:2:-
Aan de boode voor beijke bidden £ 1:6:6
_______
£ 9:15:2
De bate hierteegen bedraegen £ 35:-:2
_______
£ 25:5:0
Dus dat de Bate meerder contante bedraage dan de laste eene somme van
vijfentwintig Ponden en vijf Schellingen Vlaams
Aldus Gedaen geinventariseert en gepriseert Door Danker Rosemont
Als In het hooft deses gemelt, ter goeder
 
29
Testament
Testament
trouw en Sijn beste kennis en wetenschap volgens het op en aangeven voor Izak Priem. Dewelke verklaerd, en des noods
Wanneer sulkx mogte werde gerequireert met solmneele bede sal bevestige dat denselven hier in getrouwelijk en opregt heeft gehandelt.
Dat Sijnnis weetens niets heeft versweegen of agtergehouden en belooft in die vanals het eniger tijd ter Sipier kennisse mogte kome getrouwelijk sullen overbrengen om desen Inventaris.daarmede te vergroote,

Aldus gedaan Binne Stavenisse den 17 decembr: 1788,
Foerconde? get:
Danker Roozemond Izak Priem

Staat & Inventaris des geheelen en gemeenen boedels van Iztak Priem en zyne overledene huisvrouw Janna Sys.
ter weeskamer van Stavenisse overgebracht den 12e Maart 1789
 
30
Testament
Testament
Priem Witte
Minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen, 1701-1738 Stavenisse
https://archieftholen.nl/onze-bronnen/voorouders/deeds/e6f1d913-338c-20b8-1899-ef708399c546?person=8ead30ca-18b5-bdc0-1cd6-6b49091fd74e
 
31
Testament
Testament
Overgebragt ter weeskamer den 4e Octob: 1702. Present, den bailliu van Diest als opper weesmeester, Isaak Smalheer, Corn: Pinte, Johannes Beke, Hendrik Arisse de Wit, Korn: Quist en, Geert Jan de Pover en Hubertus van Gemert weesmeesteren

Staat en Inventaris die bij desen makende en aen de Weesmeesteren van Stavenisse enz overbrengende is, Maetje Johannis wed:e van Jacob Priem zal:r,
woonende in de polder van Stavenisse, geadsist met Leendert Jeremiasse Quist, haren bruide gom voor d’ eene helft, ende Korn Quist en Jan Houk als aengestelde voogden over de vier naergelaten weesen, met namen Isaak out 9 Jaren, Adriaantjes out 6 Jaren, Maatje out 3 jaren en Johannis Priem out ontrent een Jaer, voor D’ander helft; en dat van alle de goederen soo baten als lasten als den voorn: Jacob Priem met de doot ontruimd en naargelaten heeft. en is in den selven boedel bevonden als volgt

Eerst de baten.
Op de voorvloer.
Een trog £ 0,5,0
twee karens £ 0,17,0
2 tonnetjes en twee emmers £ 0,5,0
een raer £ 0,16,8
twee Ouwe toomen £ 0,10,0
een riughooft en wat kurven £ 0,2,0
In de kamer.
4 kaerten £ 1,13,4
een uijtrekkende tafel £ 0,17,0
een te rekje met zijn toebehooren £ 0,10,6
op de schoumantel
5 schotels met twee bakjes £ 0,6,8
gordijnen en t schourabat £ 0,5,0
______
£ 6,8,2

 
32
Testament
Testament
een bedde met een hooft peule £ 3„6„8
twee dekens £ 1„13„4
de kapstok. £ 0„1„4
Int Agterhuis
een zak met 2 schotels en 3 tafelborden £ 0,,1,,8
1 tresoor £ 0,,4,,0
1 tafel £ 0,,1,,0
de 2 teelen en twee schotels enz £ 0„2,,0
een lantaren met 5 kannetjes £ 0„3„0
een brantijser £ 0„10„0
1 treeft, een tange en 1 blaespijp £ 0„2„0.
9 tinne lepels, een kanne en een soutvat £ 0,,3,,4
1 schouf rabat en 1 hakmes £ 0„1„0
1 put aker £ 0„8„4.
1 naaijmande £ 0,,0,,8
spaen 1 pikke en schrepel £ 0,,2,,0
1 melk tonne. £ 0„1„0
Int opper kamertje
Een bedde £ 0„16„8
1 dito £ 1,,13,,4
twee dekens £ 0,,17,,0
In de keuken
Een kasse £ 2,,13,,4
3 koppen en 3 schotels £ 0„5„0
1 kapstok en 1 spiegel £ 0„1„0:
2 bostels £ 0,,1,,0
twee gordintjes £ 0„1„0
Een zak met 9 schotels en 8 tafelborden £ 0,,6,,8
_______
£ 13,,8,,4

 
33
Testament
Testament
3 schoteltjes £ 0,,2,,0
op t schoumantel 6 schotels en twee commen £ 0„11„0
een kopere vijsel £ 0,,10,,0
't schourabat en twee gordijnen £ 0„6„8
een rooster, schoppe en gangel £ 0„6:0:
1 ijsere latte, een ijser om de haert £ 0„10:6
Een kopere ketel £ 1„13„4
1 schermtje £ 0„2„0:
Een tresoor £ 0,,5,,0
1 kannebort met 3 schotels, 2 strijkijsers en 3 kannen £ 0,,6,,8
1 degen £ 0„9„0
1 vierpanne £ 0„6„8.
4 tinne pot met 1 bekken ƒ 0„6,,8
twee kussens £ 0,,13,,4
2 dekens. £ 1„14„0
een bedde met de peuler £ 3,,0,,0
1 houte boort £ 0„1„8
8 paar lakens. £ 2,,8,,0
6 paer kussen zakken £ 0„12„0
1 dosijn servetten £ 0„10„0
1 tafellaken £ 0„8,,6
een silver lepel £ 0„10„0
2 gouwe bellen gλestimeert op £ 2„0„0
een g: hoepring. £ 2„ 0„0
2 gouwe spellen £ 0„6„0.
en rok met een broek £ 3„0„0
1 rok met 2 kappen £ 4„0„0
1 hoet £ 0,,3,,4
5 hemden £ 1,,10,,0
1 paer kousen £ 0„ 2„6
3 mantels van de vrouwe £ 6„0„0
3 keursen en 1 swarte wagte £ 6„10„0
3 schorten £ 0„5„0
__________
£ 41,,8,,10
 
34
Testament
Testament
vrou kleeren.
Een stiklijf £ 0,10,6
de hembden trekmutsen, beuken en neusdoeken samen £ 2,0,0
6 stoelen £ 0,6,0
1 tafeltje met t kleetje £ 0,1,0
1 slaapbankje £ 0,6,0
23 ll garen bij dewever £ 4,0,0
a 8 sv?. £ 20,8,0
a 11 d.? £ 2,4,3
Op de solder
30 sakken tarwe a 14 sv? de zak £ 21,0,0
24 lege zakken £ 2,0,0
1 Tarus zift en 1 geerst zift £ 0,17,0
Een schoppe met 1 mate £ 0,2,0
2 spinnewielen £ 0,8,6
6 ll vlas a 1 ??. £ 0,8,0
Op de plaats
2 ijsere ketels £ 0,6,0
2 potten en twee teelen. £ 0,2,0
Nog 5 andres teelen £ 0,2,6
een kalkbak. £ 0,6,0
een bijle met 1 water emmer. £ 0,2,0
In ‘t turf huijsse
sturf en gout, met 1 tobbe en koolen £ 0,6,8
In de schuure.
twee wannen £ 0,6,0
mishaken, griepen en vurken £ 0,4,0
______
£ 56,6,5

 
35
Testament
Testament
5700 schoof tarwe, schiet 3½ zak, is 194½ zak,
a 15 schellingen? de zak is £ 145„17„6
50 zakken (bij gissink) wintergarst £ 16„13„1
2x145 R: granorten gegist op 30 zakken
a 13 schelingen? de zak is. £ 20„0„0
1900 schoof boonen a 1£ S 5 8 gr sv. dn 't hondert bed
200 R: ouwes meer? £ 10„0„0
1 £100 R: witte erten, gegist op 15 zakken,
a 10 schellingen? 0 de zak is. £ 7,,10,,0
’t hooij geλstimeert op £ 7„0„0
2 varken int kot en 1 buiten £ 8„6„8
den grooten swarten £ 20,,0,,0
een blauw jonk paart £ 15„0„0
een Bruinen Ruin paart £ 6„0„0
6 melk koeijen £ 33,,0,,0
Een eenwinter £ 2,,10,,0
een bolk. £ 1„0„0
een halve vette osse. £ 3„0„0
een schaap met 1 lam £ 1,10,,0
10 koppel hoenders a 2 sv t koppel £ 1„0„0
Het Bouwgereedschap
Een wagen met zijn toebehooren geλstimeert op. £ 3„10„0
Een ploeg £ 3„0„0
een ijsere eegde. £ 1„13„4
een halve karre £ 1„6„8
Ό part vant molbort £ 0„10„0
_________
£ 332„2„6

 
36
Testament
Testament
Leendert Elenbaes is schuldig aen den boedel volgens obligatie £ 16„13„4
Lambt Crijnse is schuldig over koop van 250 schoof boonen £ 3„15„0
Steven Harmans over koop van een Jonk varken £ 0,,5,,0
Piter Franke ter Zaek als voren £ 0„ 5„0
________
£ 20,,18,,4
£ 6,,8,,2
£ 13,,18,,4
£ 41,,8,,10
£ 56,,6,,5
£ 332,,2,,6
________
De £ van baten bedraagt 471„2 „7
Voor de bata van de Houver, ploegen van landen etc:a moet
bij komen, volgens accoord met
Leendert J: Quist ende verdrevrin„
den gemaakt ter J: van £ 182:13„4
_________
£ 653,,15,,11

Somma Totalis van alle de baten en effecten des boedel
bedragen ter Somma van £ 1653„15„11 Vlaems
 
37
Testament
Testament
Lasten tegens de voorsz: en baten.
Corn: Quist komt over koop van een paert £ 8„12„6
over koop van voer Hooij £ 1„0„0
Poulis de Jonge komt ontrent £ 1 „ 3„4
Johannis van der klokke komt overgedaen smitswerk 1702 £ 4„18„0
Pieter van beveren komt van gedaen wagemakerswerk 1702 £ 1„3„0
Wolfert komt van een halfvat goet bier. £ 0„12„0
Aen schalen ontrent £ 0„10„6
Habakuk komt rest van huur £ 7„0„0
de meit komt £ 1„16„8
Rest nogh ’t geen op de pagt 1701 moet betaelt worden £ 14:„1„4
Op de pagt 1702 staet te betalen £ 46„4„11
________
Totales £ van de lasten bedragen £ 87„2„3
Ende baten hier nevens bedraagen £ 653„15„11

Komen de Effecten van den geheelen boedel
te bedragen ter somma van £ 566„ 13„8 Vlms

 
38
Testament
Testament
Verdere uitleg verdeling nagelaten bezittingen.
Met name het deel van de kinderen:
Jacob 5 jaaren
Cornelis 4 jaar
Sara 4 maanden
 
39
Testament
Testament
Vervolg verdere afhandeling
 
40
Testament
Testament
Hendrik van Dommelen 1
Hierin wordt vermeld: zijn overlijden, en het testament opgemaakt voor zijn weduwe Elisabet Crijns en zijn zoon Johannes.
Nu is de vraag of Johannes een kind is van Elisabet Crijns of zijn eerste vrouw Catarina Jans van Beveren, de tekst:

Staet ende Inventaris van den boedel ende goederen soowel bate als lasten naergelaten bij Heijndr van Dommelen, overleden alhier binnen St. Annalant op den 21 Septb. 1689: ten behoeve van sijne naergelate wedw. Elijsabet Crijns, ende Sijn soon Johannis bij de gemelte wedw.
Geprocqureert sonder te hebben gedisponeert.

Eerst de baten
Voor eerst aen contant gelt f -:10:6
Een huijs en erve gekocht van Claes Jansz Mostman om 400 gul. waer op is betaelt 86 gulden welck voors. huijs is vertimmer?
Waer van den boedel noch debet is 1683 gulden, soo dat het gemelte huis noch is belast ende den boedel daer op noch debet is een somma van 462 gulden.
Welck voors. huis en erve wert geoordeeltin? meer waerdich te sijn dus per Temone?

2 kassen waerdich bij extimatie £ 5:-:-
aen linden servetten £ 7: 8:8
aen gout en silver bij extimatie £ 3:19: 8
3 bedden met haer toebehoorte ende werdeert waerdich te sijn £ 9:10:-
twee weefgetouwen gewerdeert op £ 7: 10: 6
aen koper en ijsere ketels etc: £ 1:13:4
35:12:8
 
41
Testament
Testament
Hendrik van Dommelen 2
£ 35:12: 8
aen tin bij extimatie £ -:16:-
aen stoelen en bancken tafels £ 1:-:-
2 Spiegels, 1 kanneboort 1 lessenaer £ -: 10: -
hangels potten en pannen Schotels £ 3:6: 8
__________
£ 41:5:4
lasten

debet aen lenaert de Smit f 3:10:-
debet aende wedw. Gerret van Weelde f 6:-:-
debet aende bailliu van Diest £ 3:10:-
debet aen Nijcolaes d’ Facque £ 1.-: -
debet aan vande Moer £ 2:-:-
debet aen mijn Heer Rees £ 41:13: 4
debet aende wedw. van Genet van Weeld? £ 6: -:-
_______
£ 63:13:4

 
42
Testament
Testament
Jacob van Haastrecht en Cornelia van Antwerpen
 
43
Testament
Testament
Opgemaakt 2 juli 1808
 
44
Testament
Testament
Cornelia van Antwerpen laat vastleggen dat ze haar nalatenschap verdeelt over de kinderen.
 
45
Testament
Testament
Benoemt Cornelia van Haastrecht, getrouwd met Arij Bunnik
 
46
Testament
Testament
Voorts Jacobus, Jasper, Pieter en Cornelis van Haastrecht.
Verdeling van het vermogen onder hen.
 
47
Testament
Testament
Vervolg
 
48
Testament
Testament
 
49
Testament
Testament
 
50
Testament
Testament
 

    1 2 3 Volgende»