Onze Genealogische Gegevens

Ontdek de gegevens van de voorouders van Aad Priem en Debby Priem-Visser.

Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)


Algemene verordening gegevensbescherming

In het kader van de wet AVG over de gegevens op deze website het volgende:

De wet AVG is mijns inziens volkomen onduidelijk, wat betreft de verwerking van genealogische gegevens. of voorouderonderzoek. Er wordt maar 1 artikel vermeld en wel Grond 160.

Ook vind ik nergens, de volgende regels:

O.a het publiceren van gegevens over de geboorte (100 jaar na dato)

Het Publiceren van gegevens over het huwelijk ((75 jaar na dato)

Het publiceren van gegevens over het overlijden (50 jaar na dato)

Deze webiste bevat gegevens van personen. over de periode van rond 1500 tot heden ten dage.  Louter en alleen voor genealogisch- of voorouder onderzoek.


MAAR

Gegevens van personen. wat betreft details, zoals geboorte datum, huwelijks datum, overlijdens datum, religie, beroepen enz. worden niet weergegeven indien:

De geboorte datum binnen de periode van 100 jaren ligt, terug gerekend van heden ten dage.

De datum van het huwelijk binnen de periode van 75 jaren ligt, terug gerekend van heden ten dage.

De datum van overlijden ligt binnen de periode van 50 jaren, terug gerekend van heden ten dage.


Ook aanverwante artikelen bijvoorbeeld zoals: Woningkaarten, Persoonskaarten, Gezinskaarten en Data bevolkingsregister, die gekoppeld zijn aan deze personen, worden dan niet weergegeven.


Ook niet als ze weergeven zouden mogen worden met betrekking tot de hoofdpersoon, maar indien er een ander persoon aan gelinkt is die niet aan de criteria voldoet.


Ook worden nergens gegevens vermeld zoals: Burger Service Nummers, betaalgegevens, DNA gegevens.

Ook geen adressen, religies, ziekten of criminele gegevens van (mogelijk) nog levende personen..

Nu is er de vraag over een aantal specifieke situaties:

a. Er is gesteld dat gegevens van personen die overleden zijn, gepubliceerd mogen, dus niet onder de wet AVG vallen. Dus personen waarvan niet bekend is dat ze overleden zijn mogen eigenlijk niet gepubliceerd worden. Deze mogen ook geen vermelding meekrijgen van: vermoedelijk overleden.

Dus theoretisch iemand die geboren is in 1820, waarvan verder geen datum van overlijden te vinden is, zou niet gepubliceerd mogen worden. Ook niet met de vermelding vermoedelijk overleden. Terwijl toch redelijkerwijze aangenomen kan worden dat deze persoon niet meer zal leven (na 198 jaar).

b. Wat te doen met mensen die een advertentie in de media (bijv. de krant) zetten, met bijv. een aankondiging van een voorgenomen huwelijk, of de geboorte van een kind. Mag je deze gegevens overnemen en koppelen met de voorouder geschiedenis? Volgens de wet niet dus, terwijl betrokken personen dit zelf kenbaar maken.

c. Wat te doen met gegevens van iemand die bijv. in 1905 geboren is, en er geen datum van overlijden bekend is, terwijl er op dat moment bekend gemaakt wordt dat de oudste Nederlander (113 jr) overleden is. Dus “mijn” persoon zou dus overleden moeten zijn.

d. Foto’s van graven, mogen volgens de wet wel gepubliceerd worden (persoon is overleden), of pas na een aantal jaren na overlijden?


Ik heb mijn uiterste best gedaan om aan deze wet (AVG) te voldoen. Mocht er iemand zijn die daar anders over denkt, of gegevens vind op de site vindt die verborgen hadden moeten zijn, zou deze dan contact met mij op willen nemen.


Nieuw:

Jan 2022: Nieuwe verbeterde bronvermeldingen met zo mogelijk een internet link. Nieuw zijn de hoofdbroncodes S0 t/m S106. Zie hiervoor: BRONNEN

Voor een enkele (Family Search, Schiedam bijv.) moet ingelogd worden (gratis account)

Inmiddels zijn er meer dan 10.000 personen voorzien van 1 of meerdere NIEUWE bronvermeldingen. Ook zijn er diverse akten toegevoegd, w/o meer dan 400 huwelijks akten en 300 doopvermeldingen..

Documenten

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Koop akte 1
Koop akte 1
20-2-1723
Conditie en voorwaarden waar naar Jan Crynsz Mancelis bekent verkogt en Isaack Priem bekent van den selven gecogt te hebben seekere huysinge en herberge Annexe Erve en schuere staande en gelegen binnen deese stad op de markt op den hoek van de Kaij straate belent west Voorsz Straete Noord de Markt Zuijd den dijkgraaff Heren.

Den Coper moet betalen alle ongelden soo van 50 penn:. tot leveren briefgelt schrijven en registreren deesself niets daar van uytgesondert soo binnen als buyten de vierschaar.

Met voors: huijs sal volgen alles wat daar aan aand en nagelvast is mitsgaders delten in de schouw vinde? en bedsteen.

Den Cooper moet het voors huijs aanvaarden en bezitten op alle sodanige regten en envituyten? als daar op van ouds syn staanderen gehorende.

Den Coper komt aan het gebruijk met het doen van de leveringe die gescnieden sal soo rass? de Arie? ….?
Conditie en voorwaarden, waar naar Jan Crijnsz Mancelis bekend te hebben verkocht en Isaack Priem, bekend te hebben gekocht, een zekere huis en herberg, annex erf en schuur.
Staande en gelegen binnen dezestad, op de Markt, op de hoek van de Kaaijstraat, belendend, west Voorstraat, noord de Markt, zuid de dijkgraafs heren?

De koper zal moeten betalen 50 penningen, voor het leveren van briefgeld, geschrift en registratie van dit, en niets uitgezonderd, zowel binnen als buiten de Vierschaar.

Met voornoemde huis en alles waarvan het aard en nagelvast zit, in de schoorsteen? .. en bedstees.

 
  14 mei 2024
Kaarte der heerlijkheid Poortvliet, Hattinga 1750
Kaarte der heerlijkheid Poortvliet, Hattinga 1750
 
  1 mei 2024
Kaart van het waterschap Poortvliet
Kaart van het waterschap Poortvliet
 
  1 mei 2024
Tekening omgeving Vrijberge
Tekening omgeving Vrijberge
Neeltje Priem trouwde rond 1712 met Andries Genger, deze is ca. 1729 overleden, waarna ze hertrouwde met Jan Maas.
In de periode speelde het nog steeds af in de herberg van Vrijberge. 
  1 mei 2024
Notariële akte
Notariële akte
doen boven op den solder Pas en het alwyders als doen ook is gebeurt dat den voors Jan Maas met groote hevigheyt naaar zyn huys loopende met een snaphaan weder aan en mede voors huysinge van de waarts huysinge van Bastiaan Snyders is gekomen.
Schietende tot twee zijden met den het selve den voors Bastiaan Snyder doen nog als voren gesegt is boven op den solder sittende, dat daar op den den voors Jan Maas na den voors solder en bij den voors Snyders is gekomen.
Wanneer denselven Jan Maas den voors Snyders tegen den solder heeft gesmeten, hem seer miserabel trappende en slaande.
Sluyt den depanent sine verclaringe voor redenen van wetenschap gevende dat al het geene voor hem nog ingoede versche memorie en geheugen en wyders.
Soo en als in den text pretenterende ten allentyd des gerequireert werden.
Sijne verclaringe met …?
…? bevestigen aldus gedaan en gepasseert binnen Bergen opten Zoom.
Voors datum als boven present Willem Kannenburg, mr Schoenmaker alhier Marijnus Van Heel.

Dit is het hand merkvan den deponent

Wilhelmus Kannenburgh, Marijnus van Heel

Een samenvatting:
Jan Maas gooit stenen naar Snijders, die op zolder zit. Jan Maas haalt vervolgens een snaphaan (geweer) en schiet twee keer op Snijders. Maas gaat de zolder op, smijt Snijders op de vloer en heeft hem getrapt en geslagen.

De comparant is bereid zijn verklaring onder ede te bevestigen.

 
  1 mei 2024
Notariële akte
Notariële akte
Bron:
Notaris Simon Petrus Stouters, Minuutakten, 1735, archiefnummer boz - 0050, Notariële archieven Bergen op Zoom, inventarisnummer 0486, aktenummer 27
https://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/deeds/b064fc4e-4865-11e1-9853-b7a7dd2b6a2a?person=db2971a0-4868-11e1-9853-b7a7dd2b6a2a


Op heden den 21 Augusti 1735 Compareerde etca Guiljam Piet, ..Dragonder in in het Regiment van den heere Collonel dupartail in de Campe van den heere Capteijn Jamais out een alher in garnisoen, out eenen twintig Jaaren den welken en verclaarde hier mede bij tequisitie en instante van den heere Christosfel Gaaswyk Baljuw van de hooge heerlykheyt van Vrybergen waar en waarachtig te wesen dit hij deponent met Pieter Remmius dragonder inde selve Campe heeft op den 24 Juli deses jaar hebben geweest onder de voors haerli

…de klocke acht uren onderepe?

heerlijkheyt Vrybergen ten huyse en herberge van Jan Maas dat den deponent met synen voors Cameraat daar een glas bier drinkend Van Maasse daar ten huyse ook is in gekomen,
dat onder verscheijde woorde wisselinge het ook doen is gebeurt dat den voors. Maas aan haar deponenten heeft gevraagt of sy mede wilden gaan naar het huys van Bastiaan Snyders woonende

aldaar voor seggende tegen den ..ponent hij is mijn gelt schuldig denoterende daar mede den voors Bastiaan Snyders en daar by voegende soo gy hem daartoe kant dwingen sal ik uw een can bier geve.

Dat hij depanent vervolgens dan ook met den voors Maas en syne voors Cameraat naar het huys van den voors Snyderis gegaan en daar gekomen synde bevonden hebben dat de deur in het slot was verclaart.
den deponent daar op gesien te hebben dat den voors Jan Maas een Ent van een sparre nemende, daar mede op de deure van de huysinge van den voorn Snyders heeft gelopen en daarmede slaande tot sooverve dat hij de deure op de vloer liep leggende te doen
Ik sal hem te weten Bastiaan Snyders nu wel krijgen, dat den deponent binnen de voorshuysinge als doenkomende gesien heeft dat Jan Maes seerhevig met steenen naar Bastiaan Snyders heeft gesmeten die

Een samenvatting:
Op heden 21 augustus 1735 compareerden Guiljam Piet, dragonder in het regiment van de heer kolonel Dupartail in de compagnie van kapitein Jamais alhier in garnizoen (BoZ), oud 21 jaar en verklaart op verzoek van de heer Christoffel Gaaswijck. Baljuw van de Hooge Heerlijkheid van Vrijbergen, dat hij samen met Pieter Remmius, dragonder in dezelfde compagnie, op 21 juli 1735 ’s avonds omtrent 8 uur is geweest onder de genoemde Heerlijkheid Vrijbergen ten huize en herberge van Jan Maas en dat hij daar met zijn kameraad een glas bier heeft gedronken.
De comparant en zijn kameraad zijn door Maas Gevraagd of mee wilden gaan naar het huis van Bastiaan Snijders, wonende aldaar, omdat Maas geld tegoed heeft van Snijders en dat hij niet wilde betalen.
Als ze helpen belooft Maas ze een kan bier. Daar aangekomen blijkt de deur op slot te zijn maar Jan Maas forceert de deur zodat ze in het voorhuis kunnen komen.
Jan Maas gooit stenen naar Snijders…
Zie vervolg
 
  1 mei 2024
Vierschaar
Vierschaar
Bij Andries Genger, weduwenaer van Maetje Hoogwerf, en sijn de goederen getaxeert bij ….. Willem Bogaert en sche… van As, en is gesteld in Ponden, Schellingen en Grooten Vlaemsch.

Baten o.a.
- Een huis voor 66:13:4
Andere baeten van de meubilia:

In de camer:
De kasse is gesteld op een somma van: Vls£ 2:0:0

Vier schotels en 4 backjes op de kastte: Vls£ 0:6:0

Een kleetje op de kasse: Vls£ 0:2:0

16 schotels sijn gesteld op: Vls£ 0:12:0


- 1 gemet 229 roeden land gelegen te Poortvliet met zaad erop staande 10 Vlaamsche Ponden
- Te ontvangen van de dijkage van Poortvliet wegens het schoonhouden van de sluis 8 Vlaamsche Ponden
- Te ontvangen van de dijkage van Poortvliet wegens gelagen 19:15:8 Vlaamsche Ponden
- Van Schout Wallenburgh wegens het delven van mee 0:2:15 Vlaamsche Ponden
- Van Wallenburgh wegens vertering van de delvers 0:13:4 Vlaamsche Ponden
Totaal baten: 146:1:2 Vlaamsche Ponden
 
  29 apr 2024
Vierschaar
Vierschaar
Overgebracht ter weeskamer van Vrijberghe door Andries Genger als vader en voogd van Marinus Tamboer, in handen van de heren weesmeesters, burgemeester Willem Bogaert, Jan Willemse Kuijper, Joannes van Ecken en Jan Pieterse van de Sande. Actum op de Hoogheerlijkheid van Vrijberghe op 8 maart 1712.

Staat van de goederen soo baeten als lasten, nagelaten bij Maetje Hoogwerf, ten profijte van haere kinderen.
Met namen Susanna Tamboer, huijsvrouwe van Marinus Meijer,
Maria Tamboer, huijsvrouwe van Joris Klaesse,
Jacomina Tamboer, huijsvrouwe van Abram Klaesse,
Anthonij en Marinus Tamboer.
Alle geprocureert bij Corn. Tamboer, zal overgebragt bij Andries zie volgende
 
  29 apr 2024
Schepenakte 2
Schepenakte 2
Vervolg:
gelijck hij nu heden den IIden junij 1629 des avonts thuijscomende haer soo schandelyck heeft getrackeert gelijckmen aen haer hooft ende andere ledemaetee
van ende meenende oock vastelijcken soo sijn rotten huijsse niet hadden gecoomen haer ter doot soude gebrach hebben begoorende
ende versouckende aenden offecijer daer toe stande sal recht gedaen worden naer behooren
prese Willem Adrijanszn ende Corn Jacobssen als Schepenen.

Gezocht wordt nog de uitspraak die gedaan is, als volgt: 24 aug 1629
Jacob Jacobsz. den Uyl wordt te Zierikzee voor het gerecht gebracht. Hij hield het met een andere vrouw en sloeg zijn eigen vrouw herhaaldelijk. Hij werd veroordeeld tot 14 jaar verbanning uit Zeeland-Beoosten-Schelde.
Hij heeft zijn straf niet nagekomen, maar keerde terug naar Stavenisse.
Hij was waarschijnlijk smid te Stavenisse.
 
  28 apr 2024
Schepenakte 1
Schepenakte 1
Schepenaktenboek Stavenisse Inv. nr. 5898 1628-1633
Uit: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-13GB-76NG?i=52&cat=394735
Pag 53Op huijden den IIIIden junij 1629 Comparere voor schepenen Nelken
Jacobs geassisteert met Jan Jacobsz Prijem ende Jacob Jacobs Prijem beijde gebroeders van de voors. Nelken Jacobs
de welcke hebben verclaert alsdat de voors. Neelken haer suster ende zij met net langer connen lijden ofte verdragen het groot misbruijck hier
bij haeren man Jacob Jacobs en Uull? alle avond bij nachte ende ontijden in ’t huijs commende uut de herberge gehouden wordt
bij Barbel Jans werdt aengedaen, ter wetende haer schoppene, sla(a)nde, dreijgende menichmael
oock met een mes haer den hals affte sijdt .. datsse van niemants houden zall sterven als vande sijne ende haer diergelijcke
en meer ander gewelt is aendoende dat met lijddelijck ooff verdrachgelijcken en is
zie volgende…
 
  28 apr 2024
Topo
Topo
Kaart van de polder van Scherpenisse en Westkerke. Met de vermelde cavels:
Bobbeweelhoek, Grote Brijhoek, Kleine Brijhoek en Kerkhoek

N.B. De kaart is "omgedraaid" het Noorden ligt onder, het zuiden boven, dus het oosten links. 
  27 apr 2024
Weeskamer 22 jul 1658
Weeskamer 22 jul 1658
Bron RAZE 5861 Register van weesakten, Sint Annaland 1634-1659, archiefnummer GAT_031, inventarisnummer 5861, blad pag 260Op den 22 Julij xvjc. achtenvijftich, Soo heeft Joris Marinusz Menore den bezwor eet gedaen
gerecht voocht te sijne bin te sulle naengelaetene weess van Anna Marinus Menore
zal genaempt Marinus P. Priem out ontrent vijd?? Vijftig? jaeren,
de voorss weese goederen soo in rechte als daer buijter te beschermen achtervolgens de keure van Zeelant
ende de voorgeboden alhier, actum ut supra ter prisentje van de Boillieu Cornels Lendertssen Corneiss Schepenen ende Weesmr. Alhier.

Note: dit zou een mogelijke 2e vrouw kunnen zijn van Pieter Priem 
  27 apr 2024
Weeskamer 2, 27 feb 1653
Weeskamer 2, 27 feb 1653
..ooft …linge van … toebehoorende Marinus Ech….
weeskindren van Pieter Priem bij Pieternella Cornelis Douw

In Westkercke

8 in Bobbeweel hoek 1 morgen 82 roeden
4 Jn gr. Gote?? 4 morgen 12 roeden
13: Inden grot brij hoek 1 morgen 148 roeden
14 … 2 morgen 68 roeden
9: In cleinen brij hoek 1 morgen 157 roeden
18: In kerck hoek 220 roeden
Comt t'samen aen Landen ter nombre van 9 gem 87 roeden

Splinter Cavelinge gemaect op. den Dorp huijse als ten overstaen van Marinus Echbeert ter Eenre, ende Nicolaes de Limborch voor de weesen van Pieter Priem ten ander zijden ten overstaen van Schoudt ende Schepenen als weesm. opden 27 febr 1658
Waer van dat is den Cavel A.


28 in Bobbeweel hoek 1 morgen
4: bij. Grote polder? 2 morgen
18: in kerck hoek 9 morgen
Comt t'samen aen landen voor Cavel A, ter nombre van 4 morgen 14 roeden
 
  27 apr 2024
Weeskamer 1, 27 feb 1653
Weeskamer 1, 27 feb 1653
RAZE 5776 Register van weesakten, Scherpenisse 1650-1666, archiefnummer GAT_029, inventarisnummer 5776, blad 72v, pag 79

Splinter Cavelinge van de landen, tusschen de kindren van Leendt Willebr:
geprocureert bij tanneken Claes ende D'erfgenamen van Marinus Douw,
Genaemt Marinus Echbeertsz ende de Weeskindren van Pr. Priem geprocureert bij: Pieternelle Cornelisse waer van dat dit is den Cabel (cavel?)
in Westkercke

In Bobbeweel polder. 1 morgen 82 roeden
4. Jn gr. Gets? 2 morgen 12 roeden
13. In gr. Brij(enhoek) 1 morgen 148 roeden
14: ald? 2 morgen 68 roeden
9: In Cleinen brij(enhoek) 1 morgen 157 roeden
18: Inden kerckhoek 0 morgen 220 roeden
Comt t'samen aen landen voor desen Cabel B„ ter nombre van 9 mogen 87 roeden

Note: 1 roede was een oppervlakte maat, 1 morgen was een veelvoud van roeden (regionaal verschillend).
Op de ene plaats was de morgen: 600 roeden, op de andere 300 roeden, meest werd de Rijnlandse roede gebruikt: 14.19 m2 , in 1 morgen zaten dan 600 roeden.
1 morgen (iets meer als een) gemet
Maar waarschijnlijk werd de Vlaamsche roede gebruikt,
1 morgen = 2 gemeten = 300 roeden


Eersten Cavel B is by blinde lotinge ten deels gevallen is ….. ende de weeskindren van Pieter Priem
Geaccordeert by Pieternella Cornelisdr Douw

Aldus gedaen ende gedabelt? op den Dorps huijse ten …. Van Marinus Echbeerts ter Eenre ende Nicolaes ..borgh … de weesen van Pieter Priem
ter andre zijden, … de weesmr:
Op den 27 februarij 1653
Bij mij als Schepen ende Weesmr.
geteijckent J.L. Voshol
1653

 
  27 apr 2024
Weeskamer 3, 27 feb 1653
Weeskamer 3, 27 feb 1653
….. is bij blinde lotinge ten deele ….Marinis Echbeertsz
Aldus opden Dorps huijse ten Overstaen van Marin Beertsz? ter Eenre, ende Nicolaes Limborch wegens de weesen Pr. Priem Geprocureert bij Pieternelle Cornel. Douw ten andere sijden ten bij wesen van weesm: van Scherpenisz. opden 21? februarij 1653
Bij mij als Schepen ende Weesmeester geteijckent,
J. L. Voshol 1653

Splinter Cavelinge Gemaect
opden Dorps huijse als van landen toe„ behoorende Marins Echbeertsz ende de Wees kindren van
Pr. Priem geprocureert bij Pieternelle Cornelis Douw,
Waer aff dat dit is van Cavel B

In westkercke
13. inden groten. Brijhoek - - - - - - - - - - - - 1- 148 roeden
14: ald:r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-68 roeden
9: Inden kleinen Brij hoek--- - - - - - - - - - - -1 – 157 roeden

Comt t'samen aen landen voor desen cavel B
ter nombre van 5 morgen 73 roeden

Note als je dit omrekent dat is 1 morgen gelijk aan 300 roeden


Desen Cabel B is bij blinde lotinge ten deele gevallen de weeskindren van Pr. Priem geprocureert bij Pieternella Cornelisse Douw

Aldus … op den Dorps Huijs alhier ten overstaen van Marinus Echbeertsz, ende Niclaesl Limborgh
Wegens de Weesen van Pr. Priem geprocreert bij Pieternelle Cornelis Douw, ten bij ….. Schout ende Schepenen
Representerende de Weescamer alhier op den 27e februarij 1653.
Bij mij als Schepen en Weesmr Getijckent J.L. Voshol 1653
 
  27 apr 2024

Grafstenen

 Klikplaatje   Beschrijving   Begraafplaats   Status   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Grafsteen
Grafsteen
Cornelius Neil Minnaard 
     8 mei 2024
Grafsteen
Grafsteen
Catharina Lindhout 
Oud Vossemeer, Algemene Begraafplaats
Graf id-nummer: 387398
(Plaats)aanduiding: V01R13N01 
    8 mei 2024
Grafsteen
Grafsteen
Jakob Cornelis de Heer 
Tholen, Algemene Begraafplaats
Graf id-nummer: 825176
(Plaats)aanduiding: 0586 
    8 mei 2024
Grafsteen
Robert William Freiberg en Frances Marie Minnaard
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
     8 mei 2024
Grafsteen
Grafsteen
Machiel David Guiljam 
Goes-Begraafplaats Geldeloozepad
Graf id-nummer: 265132
(Plaats)aanduiding: GS0359 
    8 mei 2024
Grafsteen
Grafsteen
Willem Anthonie Scherpenisse en Catharina Catalina Priem
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
Oud Beijerland-Algemene Begraafplaats
Graf id-nummer: 2057460
(Plaats)aanduiding: Vak 2C 375-376 
    8 mei 2024
Grafsteen
Grafsteen
Levina Dorst 
Stavenisse, Algemene Begraafplaats
Graf id-nummer: 747646
(Plaats)aanduiding: 0384 
    8 mei 2024

Bidprentjes

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Bidprentje
Bidprentje
Johanna Cornelia van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Jacobus Huibert van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Maria van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Martina van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Hendrina van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Hendrik van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Anthonia Hendrina van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Theodorus van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Petronella van Dijk 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Bernardus van Haasteren 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Anna Cornelia Bakker 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Leonardus van Haastrecht
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Elisabeth Maria van Haastrecht 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Johannes van Haastrecht 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Theodora Appelhof 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Anna Maria van Aken 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Cornelia Gerarda van Bentum 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Gijsbertha Cornelia Vendrig 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Leonardus van Haastrecht 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Cornelis van Haastrecht 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Willebrordus Hubertus de Gruijter 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Gerarda Cornelia Vendrig 
  13 mei 2024
Bidprentje
Bidprentje
Petrus Jacobus van Dommelen 
  10 mei 2024

Documenten doop

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Doop vermelding
Doop vermelding
Pieter Priem 
  19 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Cornelia Geluk 
  18 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Theunis van Dijke 
  18 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Machias 
  18 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Pieter Klippel 
  18 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Ariaentje Boer 
  15 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Jacob Boer 
  15 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Rachel Boer 
  15 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Maetje Boer 
  15 mei 2024
Doop vermelding
Doop vermelding
Adriana Boer 
  15 mei 2024

Documenten geboorten

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Geb. advertentie
Johannes Gerardus Werner Maria van Haastrecht
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  13 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Jan Karel Knulst 
  13 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Antonius Gerardus Rapati 
  9 mei 2024
Geb. akte
Franciscus Gerardus Fens
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Engelina Bernardina Knaap
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Johannes Leonardus Meerpoel
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Henricus Aegidius Antonius Couwenbergh 
  8 mei 2024
Geb. akte
Jan de Jonge
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Cornelis Elenbaas 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Kommerina Cornelia Hage 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Hendrikus Johannes van Haaster 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Jacob Scherpenisse 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Willy Schoone
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Alida Maria Middeldorp
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Cornelia Johanna de Gruijter
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Johannes Thomas van Haaster
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Nicolaas Johannes van Haastrecht 
  8 mei 2024
Geb. akte
Engelina Susanna van Loon
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Elizabeth Johanna Hellemond 
  8 mei 2024
Geb. akte
Catharina Neeltje Gort
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  8 mei 2024
Geb. akte
Geb. akte
Dirk Jan van Buuren 
  8 mei 2024

Documenten huwelijk

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Huw. akte
Fens Vendrig
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  18 mei 2024
Huw. akte
van Haasteren Knaap
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  18 mei 2024
Huw. akte
Meerpoel van Haaster
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  18 mei 2024
Huw. akte
Huw. akte
Couwenbergh van Haaster 
  18 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Klippel Houk 
  18 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Boer Priem 
  18 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Batenburg Faessen 
  18 mei 2024
Huw. akte
Huw. akte
Bood van Hellemond 
  18 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Uijl Priem 
  18 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Laban Priem 
  18 mei 2024
Huw. akte
Huw. akte
van Blooijs van Dommelen 
  18 mei 2024
Huw. akte de Jonge van den Boogaard
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  1 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Pinte Priem 
  1 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Poot van Iwaarden 
  1 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Geluk Sturmezand 
  1 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
van As Bruynzeel 
  1 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Schippers Lucretia Jans 
  1 mei 2024
Huw. akte
Huw. akte
van Dommelen Visser 
  1 mei 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
Post Sijs 
  1 mei 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Nationale Militie Huijbregt van der Werff 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Huw. aangifte 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Ovrl. extract Jan Joppe 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Geb. extract Janna Joppe 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Geb. extract Huijbregt van der Werff 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
van der Werff Joppe 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Nationale Militie Antonie van der Werff 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Huw. afkondiging 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Huw. afkondiging 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Geb. extract Willemijntje Gunst 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Geb. extract Antonie van der Werff 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
van der Werff Gunst 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Ovrl. extract Pieter van der Werff 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Doop extract Christina Jacoba van der Werff 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Ovrl. extract Lena Voshol 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Doopextract Antonie Jobse 
  23 apr 2024
Huwelijkse bijlagen
Huwelijkse bijlagen
Jobse van der Werff 
  23 apr 2024
Huw. akte
Huw. akte
de Zwart Schotsman 
  23 apr 2024
Huw. akte
Huw. akte
van der Werff Joppe 
  23 apr 2024
Trouw vermelding
Trouw vermelding
van Gorsele Polderman 
  23 apr 2024

Documenten overlijden

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Pieter Klippel 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Neeltje Dorst 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Sara Uijl 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Isaak Uijl 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Jannetje Step 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Cornelia Priem 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Aarjaentje Priem 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Jacob Laban 
  18 mei 2024
Collaterale Successie
Collaterale Successie
Matie Houk 
  18 mei 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Abraham Jacobus Priem 
  15 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Maaike Adriana Jacoba Priem
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  15 mei 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Johannes Petrus Priem 
  15 mei 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Martina Priem 
  15 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Johanna Aleida Talsma 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Catharina Cecilia Maria Blommestein 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Antonius Gerardus Rapati 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Philippus Antonius van Haastrecht 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Everardus Anthonius Maria Castelein 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Cornelia Maria van Puijfelik
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Maria Elizabeth van Haastrecht 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Leonardus van Haastrecht
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Lourentius Adrianus Antonius van Zuylen 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Theodora Alida Vendrig 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Gerardus Theodorus van Wijnbergen 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Adrianus van Wijk 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Francisca Vendrig 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Adriana van Munster 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Johanna Hendrika Baars 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Adrianus Vendrig 
  13 mei 2024
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Petronella Johanna Priem 
  13 mei 2024
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Cornelis Franciscus Kapteijn 
  13 mei 2024
Ovrl. bericht
Ovrl. bericht
Francina Jacoba van Dommele 
  13 mei 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Jakob Cornelis de Heer 
  9 mei 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Maria Anna Ewalt
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  9 mei 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Cornelis Gerardus Jacobus Priem 
  9 mei 2024
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Jan Karel Knulst 
  8 mei 2024
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Henricus Aegidius Antonius Couwenbergh 
  8 mei 2024
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Jean Guilliaume de Zwart 
  23 apr 2024
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Levenloos Priem 
  23 apr 2024
Ovrl. akte
Ovrl. akte
Adriana Schotsman 
  23 apr 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Willem Scherpenisse
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
  23 apr 2024
Ovrl. advertentie
Ovrl. advertentie
Cornelis Priem 
  23 apr 2024

Registratie

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Gerecht
Gerecht
1 Ovrl van Izak Priem volgens gerecht Tholen, omdat het overlijden niet terug te vinden was. Dit Vermeld in de huwelijkse bijlagen van zoon Abraham

Extract uit de Minuuten data betuttende? op de Griffie van het Vredegerecht te Tholen.
Den vyfden Mey achttien honderd veertien
Compareerde voorons Marinis Antony Catshoek vrederechter van het Canton Tholen.
District Zierikzee, departement de monden van de Schelde,
Abraham Priem welke te kennen geeft dat hij beegeerde en op het punt is om zich in den Echt te begeeven met Maria Keetelaar Mhoven? de te Bergen op Zoom, en in de onmogelijkheid bevindende om te bewijzen van het overlijden van zijn vader Izak Priem.
Hy zich tot ons vervoegde, en zelfs van getuigen bekend met de tyd van het afsterven van gemelde Izak Priem, en verder van de eerstgemelden comparant Abraham Priem, schipper
 
  19 mei 2024
Gerecht
Gerecht
3 Ovrl van Izak Priem volgens gerecht Tholen, omdat het overlijden niet terug te vinden was. Dit Vermeld in de huwelijkse bijlagen van zoon Abraham

bij zijn leven te Sint Maartensdijk, Canton Tholen District Zierikzee, departement de monden van de Schelde, en dat hij aldaar is overleeden in den maand augustus Zevenhoondert zes en tachtig
Van welke verklaringen en verzeekeringe mij tegenwoordig acte hebben opgemeaekt als eene akte van bekendheid om aan den requirant te dienen en te strekken, daar en zoo het behoorts en hebben de gezegde comparanten met oof? en den griffier
akte onderteekening binnen Tholen, den vijfden meij achttien hondert viertien soo als en het hoop? deser staat vermeld,
(getekend) M Mathoek?. A. Priem, Martinus Daan, Simon van Dijk, Pieter Lonke, Benjanim Kegge Pieter de Jonge geass.
Geregistreerd te Tholen
 
  19 mei 2024
Gerecht
Gerecht
2 Ovrl van Izak Priem volgens gerecht Tholen, omdat het overlijden niet terug te vinden was. Dit Vermeld in de huwelijkse bijlagen van zoon Abraham

en thans liggende in de haven van Bergen op Zoom, waarvan hij bewijs nodig heeft ter aanvulling van zijne date van overlijden en dat hij des zelven verzaekt de verklaring des gedaen te getuigen te stellen aanneemens.
Compareerde tegelyk Martinus Doam, Simon van Dijk, Pieter Lonke en Benjamin Kegge
alle wonende binnen Tholen welke wij vermaand hebben om stellig en naar waarheid ieder voorzich zelven en naar waarheid te verklaren daarvan kennis te dragen of zij Izak Priem hebben gekend
en de tijd van zijn verlijden en hebben te weeten
en hebben de bovengenoemde getuigen hebben verklaard en verzeekerd onder afleggene van den vereischte eed, hier bekend, zegden dat Izak Priem, vader van den eerstgenoemden comparant heeft gewoond…
 
  19 mei 2024
Bevolkingsregister Stompwijk
Bevolkingsregister Stompwijk
Gezin Cornelis Marinus Priem 3 
  9 mei 2024
Bevolkingsregister Stompwijk
Bevolkingsregister Stompwijk
Gezin Cornelis Marinus Priem 2 
  9 mei 2024
Bevolkingsregister Stompwijk
Bevolkingsregister Stompwijk
Gezin Cornelis Marinus Priem 1 
  9 mei 2024
Gezinskaart
Gezinskaart
Knulst Priem deel 2
 
  7 mei 2024
Gezinskaart
Gezinskaart
Knulst Priem deel 1 
  7 mei 2024
Weeskamer
Weeskamer
Bron RAZE 5861 Register van weesakten, 1634-1659, archiefnummer GAT_031, inventarisnummer 5861, blad 259 Sint Annaland.

Accordt op heden den 30en. Juli 1658, Soo zijn met malcanderen overcomen ende veraccordeert Pieter Marinussen Priem weduwnaer van Anna Mari Menore zal. ter eenre ende Joris Marinussen Menore als gerechte voogt vant naergelaetene weeskindt van Pieter,
Anna Marss voorss, genoempt de selve weese Marinus Pieterssen Priem out omtrent vijf jaeren, ten venstaen van Baillui. ende Schepenen Representeert de Weescamer alhier.
Te weten dat hij vaeder zijn voorss. Zoonden?? sal onderhouden van ete en drancke, alimenteren van cleeden ende gesont te ljjf te lede terscholen en siec Tjef reeden??

te doen Leeren lesen, schrijven ende een goet ambacht ofte ander excercitje daer toe het voorss kindt met ende bequaem zal wesen,
ende dat alles naer zijn vermogen geduerende den tyt soo langhe hij int leven blijft,
Pieter Mart. Prijem heeft volcomentlicke aen sijn voorsz. weese belooft gelijck hij doet bij dese dat het voorss. kindt naer zijne afflivicheijt sal en werden promtel??. bettalt Ende voldaen met eenen get??

Linker Kolom:
Note: bijna niet te lezen
hier voren sal hij voorr preserue Ende aen veerden voor zin vrije et eigen goet allen tgelten sym overledene huijse Anna Mari Menolde?? eenichsints heeft ach gen lad dla oock Sen huis op
Note: niet te lezen door mij
loedetien inen wat in met al sihaer golt vaerden e roeije va gre uyt gesondel ofte geletrneert de iuctummende en tot zynekete ald toende tey ziwela schulden hot

rosennobel ?? ofte de weirde?? van dien het welcke vorse weeskindt zal strecken voor sijne moederlijcke vaeder?? special successio voor alle ‘tgene voorss. heeft verbonden alle ziyne vergoeden ende voorts generoe?? general.?? zijnen persoon ende voordere goederen naer recht alles sonder akgelist?? actum als boven.
Ter prentie. van Baillieu. Pieter Looren??, Daem Jacobssen , Corn Lenaertsse ende Cornelis Jooste Schepenen ende weeskamers van St. Annelant

 
  25 apr 2024

Weeskamer

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Weeskamer Poortvliet  Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 65
Weeskamer Poortvliet Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 65
den tijt van twee Jaren, In ete, dranck, schoolgelt en schoenlappen, ende en sal Jaarlijcx daer voor niet meer genieten dan de somme van £ 12:10:0
Onder conditie dat den vader, soo het kint quame te sterven, datde Erffgenamen van hetselve kint aen den vader sullen moeten betalen: de drij maenden daer ’t voors. gemelte kint in sterft.

Actum 23 februarij 1663, present d’heer bailliu als opperweesmr, Item Willem Loeve, Cornelis Mantiau, Bartel Mantiau, Ingel Philipsen, Johan de Laaij ende Francois Mantiau
Schepenen

De tijd van 2 jaar, in eten, drinken, schoolgeld en schoenlappen, en zal daar jaarlijks aan bedrag van £ 12:10:0 krijgen.
Onder voorwaarde dat de vader, als het kind komt te sterven, de erfgenamen van het kind aan de vader zullen moeten betalen, over de 3 maanden waarna het kind sterft?

Akte 23-2-1663, present: de haar Ballieu, als opperweesmeester, idem Willem Loeve, Cornelis Manteau, Bartel Manteau, Ingel Philipsen, Johan de Laaij en Francois Manteau, schepenen.
 
  1 mei 2024
Weeskamer Poortvliet  Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 65
Weeskamer Poortvliet Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 65
geterckent Marinus Jacobsen Prijem laterstont bij mij ondergeteijkent als voogt van het orss. weeskint, Ende was mede geteykent Cor Cornelisz Duijme.
In Mergine Jegents desen stont noch als volgt: Is met de heeren vande Weescamer, present den voogt Coor…? Cornsz Duijm, veraccordeert, dat Prieme sal aen de weese betalen voor Ider Genieten lants Negen guldens cortens gelts, geduijrende dese loopende Is voorts met ende de Eerstcomende heventijt??
Is voorts met de vader geaccodeert dat hij de weese sal onder houden

Getekend: Marinus Jacobsen Prijem, als voogd van voornoemde weeskind, mede getekend Cor Cornsliszn Duijne. Mede genoteerd staat dat de heren van de Weeskamer en de voogd Cor Corneliszn Duijne overeengekomen zijn dat Priem aan de wees zal betalen: voor iedere opbrengst van het land, een somma van 9 gulden.
Verder is met de vader afgesproken, dat hij het wees zal onderhouden.

 
  1 mei 2024
Weeskamer Poortvliet  Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 65
Weeskamer Poortvliet Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 65
van maer in geval het voorss. kint binnen den tijd van vier ofte vijff Jaren quam te sterven, dat Marinus Priem, ofte zijn, Erffgenamen, aen Cornelis … Duijme?, ende gd Erffgenamen der voors. weese, ’t voorn. capitael, soude mogen betalen, sonder verder intre? daer van te geven, op dese termijnnen te weten ses weken naer het overlijden der voors. Weese. Een vierde part, een jaar daer na wederom een vierde part, ende soo voort alle jare een vierde part, totte volcomen betalinge toe, t'oirconden dit ondergetekent de dato als boven, ende was

Maar in het geval dat voornoemde kind binnen een tijd van 4 of 5 jaar komt te overlijden, zal Marinus Priem of zijn erfgenamen het voornoemde kapitaal moeten betalen, zonder verdere rente, binnen 6 weken na het overlijden van voornoemde wees. Een vierde deel, een jaar later weer een vierde deel, totdat alle belastingen betaald zijn.

 
  1 mei 2024
Weeskamer Poortvliet  Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 64
Weeskamer Poortvliet Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 64
verpagt, waeronder niet gerekent zijn de zaeij en Weijlanden bij den voorn. Priem heden ontfangen van de kinderen van Digna Arents Zae?, ende daer en boven een somme van Zeventienhondert ende vijftig guldens contants, welgke voors. nomme bij den voors. Priem op intzest sal werden beseten, tegents den penningh vijff van ’thondert, mits doende spi? verbant voor ’t voors. capitael, verder is geditioneert dat Priem sal betalen voor den Armen van Poortvliet, vijff guldens boven de Twintig guldens die hij debit is uwt cragte van zijn Testament met zijn overleden huijsvrouwe

Waaronder niet gerekend zijn de zaai en weilanden die voornoemde Priem heeft ontvangen van de kinderen van Digna Arents… en daarop een som van 1750 guldens in kapitaal, verder is afgesproken dan Priem aan de armen van Poortvliet, 5 gulden per 20 gulden die hij moet voldoen volgens het testament van zijn overleden vrouw.

 
  1 mei 2024
Weeskamer Poortvliet  Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 64
Weeskamer Poortvliet Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 64
„„ gelegen in Mallant in Breedsamen Hoeck, met drij Gemeten, min elff roeden. Erve daer aen volgende In vollen eygendom, met de landen daer aen in pacht voegende, mitsgaders noch de helft van 10½ soo Zaeijlant als weije, hem in eigendom toecomende Mitsgaders alle de andere goederen des Sterffhuijs soo roerende als onroerende, in Ruwtschuldende?, mits uwt reijckende aen de voors weese, daervoor de helft vande voorss ontrent 10½ morgen Zaeijlant ende weije dewelcke na d’approbatie? deces sal werden gecavelt ende ten prouffijte van de voorss. weese sal worden verpagt waer onder niet gerekent zijn de Zaeij…

Gelegen in Mallant in Breedsamen Hoek, met 3 gemeten minus 11 roeden. Het erf in volledige eigendom, en de landen in pacht brengen. Mits de helft van 10.5 van het zaailand en weiden. En de helft van 10.5 morgen zaailand en weiden zal worden gekaveld en ten goede komen aan voornoemde wees… 
  1 mei 2024
Weeskamer Poortvliet  Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 64
Weeskamer Poortvliet Inv. nr. 5692 1652-1692 fol 64
Op den XXIIen februarij 1663 Soo zijn Marinis Priem ter eenre, ende Cornelis Anthonissen Q(D)uijne, als Voocht van de weese genaemt Pieternelleken Marinis Priem ter andere zijden, geaccordeert, (na oversieninge van Staet ende Inventaris) over de voorss weese haer moederlijcke successie op aggredatie van dheeren weesmr van Poortvliet door tusschen spreken van Philipe Cornelissen, Maerten Leendertsen Bigge ende Digman Bigge op dese conditiën te weten dat Marinis Priem voornt. sal behouden de hoeve dair hij opwoont, gestaen ende gelegen in Mallant …

Op den 22e februari 1663, zo zijn Marinus Priem ten ene, en Cornelis Anthonissen Duijne, al voogt van de wees genaamd Pieternelleken Marinus Priem, ten andere zijde, geaccordeerd, (na opmaak van staat en inventaris) voor de voorgenoemde wees, haar moederlijke successie, op agredatie van d’heren weesmeester van Poortvliet, van Philip Cornelissen, Maerten Leendertsen Bigge en Digman Bigge, op voorwaarde dat Marinus Priem, voornoemd, de hoeve zal behouden waar hij op woont, gestaan en gelegen in Malland. 
  1 mei 2024

Cornelis Kloet komt ove leveringe van turf £ 3:0:0

Sr Johan Bernaert ove stoffatie vande winckelware £ 1:6:8

De lasten bedragen. £ 184:10:2

Dewelcke afgetrocken vande baeten komt den Boedel te goet. £ 110:13:6

Naert opstellen deser, soo is Hector Janse Kock, als oom vande weese geaccordeert met de
weduwe geassisteert, met Aernout Saack, op approbatie van de heere weesmeesteren, dat de
voorn: weduwe aen haer sal behouden alle de schade ende bate inden boedel bevonden,
ende voorts de vier weeskinderen voorn. genoemt, sal onderhouden, in loffelijcke onderhoudinge naer hare staat, zieck ende gesont, kleden ende ree?,
school gaen leeren lesen schiijve en alles tot dat deze sal gekomen sijn tot den ouderdom van twintigh jaren, ende alsdan als deze kint uijt reijcken ende betaelen voor haer vaders goet, een somme van twee pont Vlaamsch verter van de eene kints portie opt andere, alles onde verbant als na regten.
Ende is het selve accoort bij weesmeesteren geapprobeert, datum ende te presentie als int hooft van desen.
 
  29 apr 2024

Jacob Priem over geleverde boter £ 8:0:0

Marinis van Atte komt over geleende gelde £ 7:0:0:0

d'Hr secretaris Spruijt komt de huijssckattinge vant huijs vooren in bate gebragt, over het jaer 1698
ƒ 1:8:0

Een komt t'vroomgelt 1698 vande twee gemeten 211 roede vroone, voorn gebragt. £0:16:8

De twee …. gemet dato 1698. van de 2 morgen 211 roeden ende 3 morgen 6216 roeden weije vooren in de bate gebragt komt d'hr secretaris Spruijt nogh sijnde te somme van £ 2:2:7:

De Pagtes van de gemeene lants middele komen tot april 1699. nogh £ 3:10:0

De weese van Piete Sanninck komt nogh pe reste vant huijs voorn in de bate gebragt £ 40:5:2
 
  29 apr 2024

Sr Jan Radeus komt als boven £ 1:16:11
Sr Nicolaes Pietersz kont alsboven £ 29:0:9
De wed. van Antonij de Graeff komt mede als boven £ 4:3:0
Engel Gastelaer komt als boven 10:18:4
Sr Boende over linne touwe … £ 0:11:4
Jan Schoe ove Potten en pannen £ 0:11:0
Lareij vere over taback £ 1:10:0
Wille de Meije over leveringe van kouse komt £ 3:0:0
Juffr. Clara Lodevikus kont over winckelware £ 5: 3:9
Sr Justinus van Heel komt over asijn £ 1:9:0
Sr Spoor over geleverde biere komt nogh £ 0:15:0
 
  28 apr 2024

De boeckschulden bedragen bij overlegt, de somme van £ 27:17:4

Tomas Danielse debet de pagt van twee gemeten 211 roeden weijde
verschenen bamis? 1698 £ 3:3:0

De baten van desen Boedel bedragen tweehondert vijffentnegentigh pont drie schellt: agt ….
£ 295:3:8

Lasten tegen de baeten.

Sr Nicolaes Stoop komt over winckelware £ 21:9:9

Sr Nicolaes van Teijlingen komtte oorsaeck als boven £ 19:18:0

Sr ...... van Ackere komt te oorsaecke als boven £ 9:18:8

Anna Monij komt als boven 7:1:10:
 
  28 apr 2024

Een weijde in Engelaarsdijck groot
Drie gemeten en 6 roeden getaxeert
… op vijftig Pont komt: £ 55:16:0

Nog een weijde gelegen int Spacht?
Op Passengragt? Groot 2 morgen 211 roeden
… getaxeert op tien pont ….
£ 27:0:9

Marinus Prs Hoecke is nogh debit over reste van de koop van de
schuijre, staende aen de strate naer den Scherpenissedijck te gaen .
de somme van £ 8:0:0

Daer is in den boedel ee hofje, liggende aen ’t Westeijnde vant dorp,
tussche de Erve van Will: Meuse ende Marinus Batenburgh
getaxeert op £ 6:13:9

De meubilaire goedere sijn met den voogt Hector Janse Kock
oom vande weesen bij overlegh
getaxeert op drie hondert gulden £ 50:0:0

De winckelwaren mede getaxeert op £ 50:0:0
 
  28 apr 2024

Overgebragt bij Pieternella Priems, weduwe wijle Mr Corn: Hutspot, geassisteert met sr Aernout vande Saack
haere gekomen voogt in dese, ten overstaen van Hector Janse Cock, als oom en voogt over de onmondige weesen van ’s vaders sijde
te dorpshuijse van Poortvliet op den 8e. april 1699.
Present ‘t volle Collegie van wees meesteren Demptis? van Sierevelt

Staat ende Inventaris
Die overbrengende is Pieternella, Priems, wed. van Mr Cornelis Hutspot ende dat van de goederen, die jegenwoordigh int sterffhuijs sijn bevonden, ten behoeve vande vier kinderen bij de voorn: Mr Hutspot
geprocureert, te weten
Dingeman out 19 jaren, Marinus out 17 jaren, Pieter out elff jaer, ende Neeltje Hutspot out 15 jaren, voorde eene helft ende de voorsn: wed:e
voorde andere helft, gestelt in pouden schellt. en. ?

Baten.
Eerst de huijs staende alhier inde Wingaert strate tusschen
de huijsinge van Willem Weerdenburgh en Marinus Batenburgh
daer de wed. tegenwoordigh in woont,
getaxeert op paeijen? als de koopen op
£ 66:13:9
 
  28 apr 2024

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Laatst gewijzigd op 
I4019 
Cijs, Johanna 
geb. 1 mrt 1757  Stavenisse, Zeeland, Nederland  21 mei 2024
I5 
Leuntje Jacobs 
geb.   Sint Annaland, Zeeland, Nederland  21 mei 2024
I3662 
Priem, Pieter 
ged. 9 Mrt 1659  Stavenisse, Zeeland, Nederland  19 mei 2024
I4260 
Uijl, Jacob 
geb. 1655   18 mei 2024
I1998 
Hoeck, Janneke Pieters 
geb. Voor 1633  Sint Annaland, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I1682 
Geluk, Cornelia 
geb. 1773  Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I660 
van Dijke, Theunis 
geb. 26 feb 1769  Tholen, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I15914 
Boer, Machias Izaakse 
geb.   Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I15913 
Klippel, Pieter Leunisz 
ged. 7 feb 1700  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I5230 
Dorst, Neeltje Leendertse 
geb. 1691  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I4280 
Uijl, Sara 
geb. 1735  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I4258 
Uijl, Isaak 
geb. 1736  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I4135 
Step, Jannetje Paulussen 
geb. 1692  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I3323 
Priem, Cornelia 
geb. 1729  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I3244 
Priem, Aarjaentie 
geb. 1696  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I2583 
Laban, Jacob 
geb. ca. 1737  Sint Maartensdijk, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I2106 
Houk, Matie 
geb. 1695  Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I7655 
Quaack, Sara 
geb.   Stavenisse, Zeeland, Nederland  18 mei 2024
I2846 
Moerland, Jacoba 
geb. 1728  Stavenisse, Zeeland, Nederland  17 mei 2024
I2826 
Moerland, Adriana 
geb. 1728  Stavenisse, Zeeland, Nederland  17 mei 2024
I6554 
Batenburg, Andries 
geb. 1719  Stavenisse, Zeeland, Nederland  16 mei 2024
I2122 
van Wal, Iemant Jansen 
   16 mei 2024
I4281 
Uijl, Sara 
geb. 1739  Stavenisse, Zeeland, Nederland  16 mei 2024
I3537 
Priem, Johannes Jacobse 
geb. 1701  Stavenisse, Zeeland, Nederland  16 mei 2024
I3352 
Priem, Cornelis 
geb. 5 okt 1781  Stavenisse, Zeeland, Nederland  16 mei 2024
I15919 
Boer, Ariaentje 
ged. 28 feb 1734  Stavenisse, Zeeland, Nederland  15 mei 2024
I15918 
Boer, Jacob 
ged. 26 aug 1731  Stavenisse, Zeeland, Nederland  15 mei 2024
I15917 
Boer, Rachel 
ged. 3 apr 1729  Stavenisse, Zeeland, Nederland  15 mei 2024
I15916 
Boer, Maetje 
geb.   Stavenisse, Zeeland, Nederland  15 mei 2024
I15915 
Boer, Adriana 
geb.   Stavenisse, Zeeland, Nederland  15 mei 2024
I7612 
Priem, Abraham Jacobus 
geb. 8 mrt 1921  Delft, Zuid-Holland, Nederland  15 mei 2024
I7243 
Priem, Privé 
   15 mei 2024
I6845 
Priem, Johannes Petrus 
geb. 30 apr 1911  Delft, Zuid-Holland, Nederland  15 mei 2024
I5880 
Priem, Martina 
geb. 29 mrt 1916  Delft, Zuid-Holland, Nederland  15 mei 2024
I3255 
Priem, Abraham 
geb. 1633   14 mei 2024
I3652 
Priem, Piertje 
geb. 1663   14 mei 2024
I3408 
Priem, Izaak 
geb. 1692  Stavenisse, Zeeland, Nederland  13 mei 2024
I3472 
Priem, Jacob Isaaks 
geb. 1664  Stavenisse, Zeeland, Nederland  13 mei 2024
I3404 
Priem, Isaak Jacobse 
geb. 1636  Stavenisse, Zeeland, Nederland  13 mei 2024
I9975 
van Haasteren, Johanna Cornelia 
geb. 27 mrt 1904  Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9938 
van Haasteren, Jacobus Huibert 
geb. 12 mrt 1913  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9769 
van Haasteren, Maria 
geb. 25 nov 1851  Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9767 
van Haasteren, Martina 
geb. 28 nov 1847  Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9765 
van Haasteren, Henderina 
geb. 23 mrt 1845  Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9764 
van Haasteren, Hendrik 
geb. 10 aug 1842  Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9762 
van Haasteren, Anthonia Hendrina 
geb. 15 nov 1839  Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9761 
van Haasteren, Dirk 
geb. 6 dec 1837  Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9756 
van Dijk, Petronella 
geb. 28 apr 1812  Bergschenhoek, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9755 
van Haesteren, Bernardus 
ged. 22 sep 1810  Berkel en Rodenrijs, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9580 
Bakker, Anna Cornelia 
geb. 18 okt 1883  Benschop, Utrecht, Nederland  13 mei 2024
I9570 
van Haastrecht, Leonardus 
   13 mei 2024
I9561 
van Haastrecht, Elisabeth Maria 
geb. 28 aug 1882  Zevenhoven, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9544 
van Haastrecht, Johannes 
geb. 13 jan 1869  Zevenhoven, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I9422 
Appelhof, Theodora 
geb. 27 dec 1869  Schalkwijk, Utrecht, Nederland  13 mei 2024
I9386 
van Aken, Anna Maria 
geb. 6 apr 1870  Utrecht, Utrecht, Nederland  13 mei 2024
I9362 
van Bentum, Cornelia Gerarda 
geb. 12 apr 1867  Jutphaas, Utrecht, Nederland  13 mei 2024
I9181 
Vendrig, Gerarda Cornelia 
geb. 22 aug 1914  Maarssen, Utrecht, Nederland  13 mei 2024
I9149 
Vendrig, Gijsbertha Cornelia 
geb. 21 feb 1900  Maarssen, Utrecht, Nederland  13 mei 2024
I15908 
Talsma, Johanna Aleida 
geb. 11 jul 1919  's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland  13 mei 2024
I15650 
Blommestein, Catharina Cecilia Maria 
geb. 28 Mei 1919  Kampen, Overijssel, Nederland  13 mei 2024

Gezinnen
                                        
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Naam echtgenote   Getrouwd   Laatst gewijzigd op 
 F1292 
 I3454  Jacob Jacobse Priem  I2096  Neeltje Jacobs Hooghwerff  ca. 1653  19 mei 2024
 F1631 
 I3934  Danker Rosemont  I4135  Jannetje Paulussen Step  3 mei 1719  18 mei 2024
 F1418 
 I3931  Lowijse Roozemond  I3579  Maatje Priem  17 jun 1751  18 mei 2024
 F5834 
 I15904  Franciscus Gerardus Fens  I4799  Maartje Johanna Vendrig    18 mei 2024
 F5833 
 I11211  Jacobus Petrus van Haasteren  I15903  Engelina Bernardina Knaap    18 mei 2024
 F5832 
 I15902  Johannes Leonardus Meerpoel  I15493  Petronella Maria van Haaster    18 mei 2024
 F5831 
 I15901  Henricus Aegidius Antonius Couwenbergh  I15492  Magdalena Anthonia van Haaster  16 apr 1941  18 mei 2024
 F5843 
 I15913  Pieter Leunisz Klippel  I2106  Matie Houk  10 Mrt 1724  18 mei 2024
 F5842 
 I15914  Machias Izaakse Boer  I3244  Aarjaentie Priem  2 feb 1723  18 mei 2024
 F2456 
 I6554  Andries Batenburg  I6555  Pieternella Pieterse Faessen  11 jul 1760  18 mei 2024
 F2112 
 I5435  Privé Bood  I5436  Privé van Hellemond  26 jan 1921  18 mei 2024
 F1427 
 I4268  Jacobus Isaakse Uijl  I3587  Maetje Jacobse Priem  31 jan 1735  18 mei 2024
 F1417 
 I2583  Jacob Laban  I3323  Cornelia Priem  3 jul 1768  18 mei 2024
 F92 
 I214  Cornelis van Blooijs  I1135  Elizabeth van Dommelen  18 apr 1846  18 mei 2024
 F5841 
 I7612  Abraham Jacobus Priem  I15912  Alida Kuipers    13 mei 2024
 F5840 
 I10889  Petrus Johannes van Haastert  I15911  Magdalena Maria Berg    12 mei 2024
 F5839 
           12 mei 2024
 F5838 
 I15910  Hubertus Jansen  I12984  Gerarda Christina van Haastert    12 mei 2024
 F5837 
 I9938  Jacobus Huibert van Haasteren  I15909  Riek Claassens    12 mei 2024
 F5836 
 I10468  Theodorus Jacobus van Haastrecht  I15908  Johanna Aleida Talsma  24 jun 1942  11 mei 2024
 F5608 
 I9687  Johannes Petrus Maria van Haastrecht  I15447  Privé Kante    10 mei 2024
 F5016 
 I9882  Bernardus Gerardus van Haastrecht  I13911  Privé Hijdra    10 mei 2024
 F5835 
 I3357  Privé Priem  I15905  Privé Ewalt    9 mei 2024
 F1628 
 I4736  Uilke Aanes Zwerver  I4653  Margje Hendriks Wiekel  3 nov 1911  8 mei 2024
 F5828 
 I15897  Robert William Freiberg  I15698  Frances Marie Minnaard    8 mei 2024
 F1548 
 I3980  Willem Anthonie Scherpenisse  I3300  Catharina Catalina Priem    8 mei 2024
 F2774 
 I6978  Hendrik Gabriel van (Geb Jumelet) Dommelen  I5537  Privé van Veelen    6 mei 2024
 F5830 
 I15835  Jan de Jonge  I7230  Privé van den Boogaard    1 mei 2024
 F1416 
 I3095  Cornelis Cornelisse Pinte  I3313  Cornelia Priem  4 apr 1703  1 mei 2024
 F2443 
 I6528  Leendert Poot  I6529  Pieternella van Iwaarden  12 dec 1758  1 mei 2024
 F2439 
 I6520  Pieter Geluk  I6521  Elisabeth Sturmezand  9 apr 1754  1 mei 2024
 F2364 
 I6347  Wouter van As  I6348  Janna Bruynzeel  23 jul 1776  1 mei 2024
 F1949 
 I5205  Hubrecht Leendertse Schippers  I5206  Lucretia Jans  14 sep 1709  1 mei 2024
 F1926 
 I6722  Arie van Dommelen  I4985  Aagje Visser  25 jul 1945  1 mei 2024
 F1695 
 I3157  Izaak Post  I4020  Jannetje Sijs  6 jun 1742  1 mei 2024
 F471 
 I1676  Leendert Geluk  I1360  Neeltje van Dommelen  31 mrt 1825  23 apr 2024
 F5829 
 I15900  Jean Guilliaume de Zwart  I3993  Adriana Schotsman  17 aug 1810  23 apr 2024
 F3279 
 I8393  Huijbregt van der Werff  I8451  Janna Joppe  17 apr 1846  23 apr 2024
 F1255 
 I1747  Marinus van Gorsele  I3126  Dina Polderman  7 mei 1781  23 apr 2024
 F1208 
 I609  Privé Deurloo  I3669  Privé Priem    22 apr 2024